ЛЕР и јавни дејности
ПОКАНА ЗА ПОНУДА-РАБОТИ 05-337 PDF Печати

Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-337/1 од  05.05.2022 општина Неготино има потреба од  јавна набавка-  РАБОТИ   за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем  во Неготино    -довршување на веке отпочнати градежни работи,дополнителни градежни работи  и изградба на премин преку река-  за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за за проектот ,,wa-mbrella”,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia”,..Општина Неготино објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2019-Simplified procedure ) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 12.05.2022 (Четврток).Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 13.06.2022 (Понеделник)  до 16.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.Отварањето на понудите е планирано за  20.06.2022 (Петок)  во 09.00 часот во просториите на општина Неготино.

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт
Општина Неготино
043-361-045

Blanko Invitation 05-337.pdf

Volumen 1

Section 1

ds2_contractnotice_simpl_en.doc

ds4b_itt_simpl_en.doc

Section 2

a14_declaration_honour_en.doc

ds4c_tenderform_simpl_en.doc

Section 3

d4j3_lefcompany_en.pdf

Section 4

d4h_techofferform_4dot3_en.doc

d4j1_fif_en.pdf

ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en.doc

ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en.doc

ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en.doc

Section 5

d4l_admingrid_en.doc

d4m_evalgrid_en.doc

Volumen 2

Section 1

d4p_annexgc_en.pdf

Section 2

ds4n_contract_simpl_en.doc

Section 3

ds4o_specialconditions_simpl_en.doc

Volumen 3

d4u_techspec_en.doc

Volumen 4

ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en.doc

Volumen 5

00 Proekt fekalna TIM-NEG.pdf

Prvo dopolnuvanje na osnoven proekt.pdf

Vtoro dopolnuvanje na osnoven proekt.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TD 05-232/4 PDF Печати

TD 05-232/4

Invitation blank.pdf

1 - Instructions to tenderers.doc

2 - Tender submission form.doc

3 - Contract (draft).doc

a14_declaration_honour_en.doc

 

 
Работна средба од проектот,,Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој’’ со Aкроним ,,wine-up” се одржа во општина Пела- Грција. PDF Печати
   Работниот состанок беше имплементиран успешно со учество на претставници од трите корисници на проектот меќу кои како партнер 2 е и општина Неготино.Членовите на проектните тимови на корисниците извршија презентација на структурата на проектот, ги образложија детално активностите кои се дел од проектот,фазата на имплементација и методологијата за заедничките активности. Најважните точки на проектната средба беа:  1. Конституирање на ,, steering committee-одлучувачки комитет на проектот”и  презентирање на нивната одговорност.2. Важноста од постигнување на поставените индикатори беше нагласена од стана на Водечкиот партнер. 3. Целите кои треба да бидат постигнати од страна на партнерите во првите 6 месеци. 4. Детали за развојот на веб страна и комуникацискиот пакет беше презентиран од страна на водечкиот партнер. Корисниците на проектот исто така се согласија да доставуваат фотографии со висок квалитет за секоја објава која е поврзана со проектот. Се разговараше и за датумот на одржување на следната работна средба.
Градоначалникот на општина Неготино  г. Горан Стојанов исто така оствари средба со градоначалникот на општина Пела, Григориос Стамкос, на која беа разменети искуства и искажано задоволство од меѓусебната соработка во однос на досега резлизираните проекти како  и за  проектот ,,wine-up”со искрена надеж за продолжување на соработката и на други идни проекти.

Повеќе...
 
TD 05-255/2 PDF Печати

Почитувани,

Во врска со О Д Л У К А бр. 05-255/1 на градоначалникот на општина Неготино за утврдување на потреба од јавна  набавка од  УСЛУГИ (SERVICES)  општина Неготино објавува комплетно тендерско досие бр. CN2-SO1.3-SC052 Ref.No3.: 05 – 255/2 за надворешна експертиза- Стручен надзор  на градежните работи кои ќе се изведуваат во околината на ,,Саат Kулата,, за потребите на проектот  ,,Подобрување на атрактивностите за  развој на туризмот преку реализација на проектот ,,УРЕДУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  на ,,Саат Кулата,, во Неготино   со акроним, WINE –UP”,согласно Договорот за грант бр. wine-up –CN2-SO1.3-SC052 од 08.10.2021 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,ИПА 2014-2020 Cross Border Programme Greece-Republic of North Macedonia”.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до11.04.2022 (Понеделник)  до 16:00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

Општина Неготино тендерската документација Ви ја доставува по пошта на Вашата поштенска адреса.

Покрај тоа, целосната тендерска документација е исто така достапна и на : http://www.negotino.gov.mk/  

 TD Invitation.pdf

1 - Instructions to tenderers .doc

2 - Tender submission form.doc

3 - Contract (draft).doc

a14_declaration_honour_en.doc

 

 
Cancelation of TD 05-149 PDF Печати
Cancelation of TD 05-149
 
Објава за закуп на урбана опрема 3 (три) куќички за продажба на вино, мед, сувенири и друг вид на рачно изработени производи PDF Печати
Општина Неготино, во рамките на проектот ,,Вински,Апи и Еко туризам во Неготино и Околината” како и за успешно реализирање на дел од активностите во рамките на проектот „Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој – WINE-UP“ (во понатамошниот текст - проект „WINE-UP”), на ден 24.03.2022 година, за потребите на проектот објавува:  

Објава за закуп на урбана опрема 3 (три) куќички за продажба  на вино, мед, сувенири и друг вид на рачно изработени производи

Урбаната опрема  е поставена на градскиот плоштад во општина Неготино, сопственост на општина Неготино врз основа на одобрение за попставување на  урбана опрема УП бр.11-498 од 19.10.2018 година.
Урбаната опрема  се издава под закуп за времетраење од 6 месеци од денот на потпишување на Договор за закуп со понудувачите.
Право на учество  имаат сите заинтересирани правни лица од Република Северна Македонија.
Заинтересираните правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата, може да учествуваат за секоја од поединечната урбана опрема.
Висината на месечната закупнина изнесува 530 денари.
Изјава за учество за закуп на урбана опрема се поднесува електронски или лично во просториите на одделение за Локален Економски развој во општина Неготино. Понудувачот при тоа е должен да достави и Доказ за идентитет –Тековна состојба  од Централен Регистар на РСМ.
Објавата трае 5 дена почнувајќи од 24.03.2022 и ќе трае заклучно со 29.03.2022 година до 16:00часот.
Селекција на понудувачите ќе се изврши од страна на комисија за располагање со недвижни и движни ствари на општина Неготино а ќе се врши по принципот на прв дојден прв услужен.
 
ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на 6(шест) извршители за потребите на проектот „WINE - UP“ PDF Печати

ЈАВЕН ПОВИК МК

ЈАВЕН ПОВИК АНГ.

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 1 од 20