Соопштенија
Седница на Совет на општина Неготино 31.08.2021 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    педесет и втората          редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Салата на општина Неготино    на ден 31.08.2021 година   (вторник) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н   Р Е Д
   
1.    Предлог- Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдувањењ на штета од елементарна непогода прплетен мраз што ја зафати општина Неготино на ден 08.04.2021 година

2.    Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на СОУ „Св. Кирил и Методиј„ за учебната 2020/2021 година

3.    Предлог- Заклучок за усвојување на Програмата за работа на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино за учебнта 2021/2022 година

4.    Предлог- Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2021- 31.03.2021 година

5.    Предлог- Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот 01.01.2021- 30.06.2021 година
 
 
Апел за почитување на мерките за заштита од Ковид 19 PDF Печати
Почитувани,
Следејќи ја состојбата со пандемијата од КОВИД 19 во нашата општина, констатираме дека периодов бројот на новозаразени граѓани полека се зголемува.
Фактот дека бројот на заболените се зголемува укажува на тоа дека мерките кои се пропишани од страна на надлежните институции во целост не се почитуваат.
Затоа упатувам апел до сите граѓани,институции во општина Неготино максимално да ги почитуваме мерките и препораките, со што не би се довеле во ситуација да бројот на новозаразени двојно се зголеми.
Почитувајте ги мерките бидејќи само така ќе успееме да го заштитиме од овој вирус.
 
Седница на Совет на општина Неготино 18.08.2021 година PDF Печати
Врз основа на чл. 2 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11, 13/20 ), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува педесети првата редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Салата на општина Неготино на ден 18.08.2021 година (среда ) во 12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н Р Е Д


1.    Предлог – Oдлука за отстапување на управување и користење на објектот „Темјанушка“ на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
2.    Предлог – Одлука за давање согласност на Одлука бр. 02-360/2 од 05.08.2021 година на УО на ЈП Комуналец Неготино
3.    Предлог – Решение за давање на согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
4.    Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на општина Неготино
5.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
6.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП Комуналец Неготино
7.    Предлог – Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ОУ Музеј на град Неготино
8.    Предлог- Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Фемо Кулаков Неготино
9.    Предлог- Решение за давање на согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино
10.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишен извештај на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино за 2020- 2021 година
11.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино за 2021- 2022 година
12.    Предлог- Заклушок за усвојување на Извештај за финансовото работење на ЈП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2021- 30.06.2021 година
13.    Предлог- Одлука за давање на согласност на ООУ „Гоце Делчев“ Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици
 
 
Известување PDF Печати
Почитувани,
Со цел за заштита и спречување од шумски пожари на отворен простор, Ве известуваме дека во периодот од 03.08.2021 година во терминот од 00:00 до 24:00 часот е воведена целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште и истата ќе трае се до проценката дека е намален ризикот од појава на шумски пожари, односно, до нејзино отповикување.
За граѓаните од Општина Неготино, забраната за движење се однесува за шумските предели односно местата ( Горни Дисан, Вешје, Калањево, Бела Вода, Липа, Брусник, Штипски рамнини, пределот околу Гоцевата шума и сл.).
 Забраната за движење важи за сите граѓани од општина Неготино освен за жителите кои живеат во овие места.
Сите граѓани кои имаат земјоделски површини,одгледуваат стока или пчели ќе може да се движат во овие места само со дозвола издадена од ПСШ „ Демир Капија “ од  Демир Капија.
За непочитување на оваа забрана сите физички лица кои ќе се затекнат да се движат во шума и шумски предели, согласно член 106 од Законот за шумите, ќе им биде изречена глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност.
 
Седница на Совет на општина Неготино 05.08.2021 година PDF Печати

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е За свикување надваесети осматавонредна  седница на Советот на општина НеготиноВонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготинона ден 05.08.2021година ( четврток) во 12часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

2.Предлог –Одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

 
Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа PDF Печати

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Неготино, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 04.08.2021година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско - корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “Ангажирање на образовни асистенти во средното образование”  за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци  заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Неготино.
Евидентираните невранботени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.
Вкупниот период на вклученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на  работниот ангажман од 6 (шест)месеци/9(девет) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.
Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .
За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.
Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

Повеќе...
 
ОБЈАВА За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на подрачјето на општина Неготино PDF Печати

Врз основа на член 50 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 1 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз  на патници во Општина Неготино бр. 08-475/4  од 28.07.2021 година, а во врска со член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на РМ бр.68/04....71/16) ,

ОПШТИНА НЕГОТИНО-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОБЈАВУВА


            ОБЈАВА
За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на подрачјето на општина Неготино

Објавата се однесува за распределба на:


Линија бр.7   
Неготино-с.Курија-с.Црвени Брегови-НеготиноЗаинтересираните превозници треба да ги исполнуваат следните услови:

Повеќе...
 
О Д Л У К А За избор на кандидат за вработување на 9 (девет) даватели на услуги по пат на јавен оглас PDF Печати

  РЕПУЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО”
Бр.04-2/20
28.07.2021година

    Врз основа на член 37-м од Закон за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18,), В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино во постапка на вработување на 9 (девет) даватели на услуги  по пат на јавен оглас во  ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино , ја донесе следната

О   Д   Л   У   К   А
За избор на кандидат за вработување на 9 (девет) даватели на услуги
                                                                     по пат на јавен  оглас

1.За извршител на работното место со шифра : шифра : KДР 03 05 Б02 050, и назив на работно место – Контролор на паркирање во Одделение за јавни паркиралишта на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино се избираат кандидатите Борче Миленковиќ и Ѓорѓи Димитријов.

2.За извршител на работното место со шифра : KДР 03 05 А03 060 и назив на работно место - Раководител на Одделение за oддржување на спортски објекти  во Одделение  за спортски објекти се избира кандидатот Зоран Мечев.

3.За извршител на работното место со шифра : со шифра : KДР 03 05 В02 031 и назив на работно место - Општ работник  во Одделение за оддржување на спортски објекти  се избираат кандидатите  Кире Илиев и Маријан Стојанов.


4.Именуваните ќе бидат вработени на неопределено време за горенаведените работни места по конечноста на оваа одлука, за што ќе се донесе посебно решение за вработување.

5.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
                      
О б р а з л о ж е н и е
ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино , објави јавен оглас на ден 06.07.2021 година во дневните весници Нова Македонија, Слободен Печат, Коха, за потребата од вработување на 9(девет) даватели на услуги за следните работни места: 1)Контролор на паркирање со шифра: KДР0305Б02050, 6(шест)даватели на услуги, 2)Раководител на Одделение за oддржување на спортски објекти со шифра: KДР0305А03060, 1(давател на услуга) и за работното место 3)Општ работник со шифра: KДР0305В02031,  2 (даватели на услуги) , во ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино.
Комисијата за административна селекција на административен службеник на ден 22.07.2021 година во 10:00 часот во просториите на општина Неготино спроведе административна селекција за огласот број 01/2021, при што се утврди дека од пријавени вкупно 13 кандидати , од кои уредни 6 кандидати и 7 неуредни кандидати.
    На ден 27.07.2021 година  во 10:00 часот, во просториите на општина Неготино започна да се спроведува постапката на веродостојност на докази и интервју за огласот бр.01/2021 објавен на 06.07.2021  втора фаза од постапката. По спроведената проверка на веродостојност на докази и интервју за работа во просториите на општина Неготино ,  се објави  конечна ранг листа на кандидати од сите фази на селекција.

За работно место со шифра : KДР 03 05 Б02 050, и назив на работно место – Контролор на паркирање, 6(даватели на услуга).

Ред.бр.    Име и Презиме    Oсвоени бодови од Прва фаза    Oсвоени бодови од Втора фаза    Вкупно освоени бодови
1.    Ѓорѓи Димитријов    23    20    43
2.    Борче Миленковиќ    23    20    43
Од предложената ранг листа В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино ги избра прворангираниот и второрангираниот кандидат Борче Миленковиќ и Ѓорѓи Димитријов.


За работно место со шифра : KДР 03 05 А03 060 и назив на работно место - Раководител на Одделение за oддржување на спортски објекти , 1 (давател на услуга).
Ред.бр.    Име и Презиме    Oсвоени бодови од Прва фаза    Oсвоени бодови од Втора фаза    Вкупно освоени бодови
1.    Зоран Мечев    29    20    49

Од предложената ранг листа В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино го избра прворангираниот кандидат Зоран Мечев.

За работно место со со шифра : KДР 03 05 В02 031 и назив на работно место – Општ  работник  2(даватели на услуга).

Ред.бр.    Име и Презиме    Oсвоени бодови од Прва фаза    Oсвоени бодови од Втора фаза    Вкупно освоени бодови
1.    Кире Илиев    18    20    38
2.    Маријан Стојанов    18    20    38
3.    Иван Мицевски    16    10    26
Од предложената ранг листа В.Д. Директорот на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино ги избра прворангираниот и второрангираниот кандидат Кире Илиев и Маријан Стојанов.

    
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против оваа одлука кандидатот кој не е избран има право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето на оваа одлука на ВЕБ страницата на општина Неготино , до Управен одбор на ЈП ,,ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО” Неготино.                                                                                                                                   

Одлука

 
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 28.07.2021 година PDF Печати
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  дваесет  и седмата   вонредна  седница на Советот на општина Неготино

Вонредната седница ќе се одржи во салата на општина Неготино  на ден 28.07.2021 година ( среда  )  во 13 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог-  Одлука за отпочнување со работа  на објектот „ Темјанушка“ во состав на ЈOУДГ „Фемо Кулаков“ Неготино
 
 
ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ PDF Печати

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во периодот од 05-30.09.2021 година во својство на:
•    Реонски попишувачи  и
•    Реонски инструктори.

ЈАВЕН КОНКУРС

 
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 28.07.2021 година PDF Печати

  Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на дваесет и шестатта вонредна седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 28.07.2021 година ( среда ) во 12 часот . За седницата го предлагам следниот:


Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Предлог- Одлука за донесување на детален урбанистички план за урбана единица 5 дел од блок 18 ( помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов, „Коста Волкановски“, „Владо Арсов Шпанац“ и „Пешо Самарџиев“) општина Неготино ( ДУП за УЗ 5 дел од блок 3, општина Неготино)
2. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлука за општински линиски превоз на патници во општина Неготино
3. Предлог- Решение за доделување на финансиска подршка врз основа на распределба на средства на спортски клубови /сојузи од Буџтот на општина Неготино за 2021 година
4. Предлог- Одлука за отстапување на користење
5. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 2 од 31