Соопштенија
До 31-ви март на АП Криволак ќе се изведуваат вежбовни боеви активности PDF Печати

   Поради безбедносно изведување на планираните вежбовни активности, Командата на Гарнизонот на Армискиот полигон Криволак го известува месното население дека во периодот до 31-ви овој месец на повеќе реони на полигонот ќе се изведуваат вежбовни боеви активности. Токму затоа, во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила и стока во овие реони, како и земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по животот на граѓаните. Доколку се пронајдат такви средства, потребно е да се известат надлежните од АП Криволак или во најблиската полициска станица. Стрелиштето на кое ќе се изведуваат боевите гаѓања ќе биде видно одбележано согласно законските прописи на АРМ, а ќе биде присутно и физичко обезбедување.

 
Вонредна седница на Советот на општина Неготино 28.02.2020 година PDF Печати
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е За свикување на осматта    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 28.02.2020 година ( петок)  во 15.00  часот.
За седницата го предлагам следниот


                                                Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.    Предлог – Акционен план за реализација на активности од енергетска ефикасност на општина Неготино за 2020 година      
2.    Предлог – Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на река ,,Неготинска река,, во опфатот на Генералниот урбанистички план за Неготино
 
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Предлог - ДУП за УЗ 3 дел од УБ 3.1 (помеѓу улиците „Едвард Кардељ“, „Енгелсова“, „Македонски Бранители“ и Обиколница), општина Неготино PDF Печати
Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2020 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


С О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Предлог - ДУП за УЗ 3 дел од УБ 3.1 (помеѓу улиците „Едвард Кардељ“, „Енгелсова“, „Македонски Бранители“ и Обиколница), општина Неготино


Граници на опфатот сe: на север по осовината на улица " Едвард Кардељ", на исток по осовината на улица „Енгелсова”, на југ осовината на улица "Македонски Бранители” и на запад е осовината на Обиколницата.
Опфатот е со површина  од  1,7 ха.
Јавната анкета и јавната презентација за Предлог- ДУП за УЗ 3 дел од УБ 3.1 (помеѓу улиците „Едвард Кардељ“, „Енгелсова“, „Македонски Бранители“ и Обиколница), општина Неготино со технички број  04-53/2020 од  февруари, 2020 година, изработен од Трговско друштво за проектирање инженеринг градба и консалтинг ПАРАМЕТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  28.02.2020 година  до 12.03.2020 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 03.03.2020 година  во  14:00 часот во просториите на општина Неготино.
 
 
И З В Е С Т У В А Њ Е PDF Печати
Се известуваат потрошувачите од улиците:„ЈНА“, „Марксова„ „25 Мај“, „Кирил и Методиј“,„Борис Кидриќ“, Пиринска“, Вардарска“„Ѓоко Мишев“ „Вано Ташев“„Вељко Влаховиќ“, „Едвард Кардељ“ „Илинденска“дел од „Ќиро Крстев“ дека поради дефект на улична водоводна линија на ул.„Вељко Влахопвиќ“ денес 17.02.2020 (понеделник) , ќе имаат прекин во водоснабдувањето до санирање на дефектот
Молиме за разбирање
датум                                                              Ј.П.„Комуналец“- Неготино
17.02.2020г.

 
ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови PDF Печати
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), општина Неготино распишува:

                               ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови


Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијатива  за изработка и донесување на урбанистички планови од член 7 став 1 точка 2 алинеа 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,  163/16, 64/18 и 168/18).
Иницијативите можат да се достават во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам или во писмена форма.
Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички  план, со дефинирани граници на опфат согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Р.М” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18).
Изработката на урбанистичките планови може да биде финансирана од страна на подносителот на иницијативата.
Јавниот повик ќе трае од 12.02.2020 година до 20.03.2020 година.

 
Вонредна седница на Советот на општина Неготино 29.01.2020 година PDF Печати
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на седматта    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 29.01.2020 година ( среда)  во 12.00  часот.
За седницата го предлагам следниот


                                                             Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Разгледување на Предлог за  распишување на референдум на локално ниво
2.    Предлог- Решение за именување на претставници на општина Неготино за членови на Управниот одбор на ЈП Паркинзи Неготино   
3.    Предлог- Решение за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално- финансиското работење на ЈП Паркинзи Неготино
4.    Прелог- Оперативен план  за дејствување во зимски услови на јавните претпријатија и установи основани од општината , органите на општината и трговски друштва на територијата на општина Неготино
5.    Предлог- Одлука за сопствено учество на општина Неготино во Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година
6.    Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Неготино

 
Седница на Совет на општина Неготино 24.01.2020 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14 и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    триесетти и четвртата    редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 24.01.2020 година   (петок) во  15,00 часот.
За седницата го предлагам следниот


                                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Одлука за донесување на ДУП за УЗ 7, дел од УБ 7.2 КО Неготино, општина Неготино
2.    Предлог-  Одлука за изменување и дополнување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година
3.    Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници даватели на услуги и директорот на ЈОУДГ Фемо Кулаков за 2020 година  
4.    Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општинските јавни патишта
5.    Предлог –  Одлука за предавање во сопственост на подвижни ствари
6.    Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација
7.    Предлог- Одлука за именување на членови на Локален Совет за превенција на општина Неготино  
8.    Предлог – Одлука за основање на Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
9.    Предлог- Решение за именување на претставници на општина Неготино за членови на Управниот одбор на ЈП Паркинзи Неготино   
10.    Предлог- Решение за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално- финансиското работење на ЈП Паркинзи Неготино  
11.    Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на СОУ ,,Св. Кирил и Методиј,, Неготино
12.    Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Надзорниот одбор на ЈКП Комуналец Неготино
13.    Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за финасовото работење на ЈКП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2019- 30.09.2019 година  
14.    Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за работа за 2019 година на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,, Неготино
15.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,, Неготино за 2020 година
16.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Општинската установа ,, Музеј на град Неготино,, за 2020 година
17.    Предлог-  Мислење по однос на Статутот на ООМУ ,,Владимир Арсовски ,, Неготино
18.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
19.    Предлог- Решение за доделување на финансиски средства
 
Во општина Неготино се изработува регистар за куќни броеви PDF Печати

  Се информираат граѓаните на општина Неготино дека на територијата на нашата општина во тек е активност за спроведување изработка на регистар за куќни броеви. Инаку, покрај во неготинска, оваа активност се реализира и во неколку други општини во нашата држава. Регистарот за куќни броеви го спроведува независна компанија од катастарот на Република Северна Македонија.

 
Поради дефект денеска (вторник) ќе има прекини во водоснабдувањето PDF Печати

  Од ЈП Комуналец ги известуваат потрошувачите од Неготино кои со вода за пиење се снабдуваат од „Висока зона“ дека поради дефект на транзитен цевковод Ф 200 водоснабдувањето ќе биде во прекин на 14.01.2020 г. (вторник) се до санирање на дефектот.

 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2019 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


                                                 С О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за aрхитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела согласно општ акт за село Пепелиште, на КП 1323, 1324, 1325/1-дел и КП 1322/2-дел, КО Пепелиште, Општина Неготино


Граници на опфатот сe: од северозападната страна граничи со регионален пат Р 1103 (Р107), од североисточната, источната и јужната страна граничи со постоечки улици кои се дефинирани и во општиот акт за село Пепелиште, а од западната страна граничи со катастарска парцела број 1325/2. Пристап во парцелата е обезбеден од источната страна (улица 1) и јужната страна (улица 2).
Опфатот е со површина  од  2039m2.
Јавната анкета и јавната презентација за aрхитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела согласно општ акт за село Пепелиште, на КП 1323, 1324, 1325/1-дел и КП 1322/2-дел, КО Пепелиште, Општина Неготино, со технички број  04-527/2019 од  декември  2019 година , изработен од „ПАРАМЕТАР“  дооел Скопје ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 5  (пет) работни денови и тоа   од  14.01.2020 година  до 20.01.2020 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на АУП ќе се одржи на ден 14.01.2020 година  во  12:30 часот во просториите на општина Неготино.
 
Седница на Совет на општина Неготино 30.12.2019 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    триесетти и третата    редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 30.12.2019 година   (понеделник) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот

                       Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Програма за локален економски развој на општина Неготино за 2020 година
2.    Предлог-  Програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година
3.    Предлог – Програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2020 година  
4.    Предлог- Програма за активностите на општина Неготино во областа на образованието во  2020 година
5.    Предлог –  Програма за култура, спорт и подршка на здруженија и фондации во 2020 година во општина Неготино
6.    Предлог- Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2020 година
7.    Предлог- Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година
8.    Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2020 година
9.    Предлог- Програма за заштита на животната средина на територијата на општина Неготино за 2020 година  
10.    Предлог- Буџет на општина Неготино за 2020 година
11.    Предлог – Одлука за извршување на Буџет на општина Неготина за 2020 година
12.    Предлог – Буџетски календар за 2020 година
13.    Предлог- Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година  
14.    Предлог - Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на јавните службеници даватели на услуги и директорот на ЈОУДГ Фемо  Кулаков Неготино за 2020 година
15.    Предлог- Правилник за постапката и критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјишта и утврдување просечни цени на градежно и земјоделско земјиште
16.    Предлог – Решение за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ  ,,Гоце Делчев ,, Неготино
17.    Предлог-  Мислење по однос на Статутот на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино
18.    Предлог- Мислење по однос на Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино
19.    Предлог -  Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење ,,НЕГОТИНО,, Неготино за 2020 година
20.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
 
<< Почеток < Пред 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следно > Крај >>

Лист 11 од 31