Соопштенија
СООПШТЕНИЕ PDF Печати
Покана за Јавна презентација

 Градоначалникот на Општина Неготино Донесе ОДЛУКА за организирање на јавна анкета и Јавна презентација на  
-Нацрт -  Локална урбанистичка планска документација за изградбана сепаратно построение и други помошни придружни објекти на кп 65 КО Курија   Општина   Неготино  со плански период 2012-2022    со тех број 2679 од јануари  2012 год. изработен од ,,Дизајн центар инжинеринг,, Кавадарци.
 Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Градоначалникот организира Јавна анкета од 15-02-2012 до 28-02-2012год. и Јавна  презентација на Нацрт –  планот.
 Јавната презентација  ќе се одржи   на ден 28-02-2012  год. во 13 часот во големата сала на  Општина Неготино.
 Нацрт- Планот е изложен во просториите на Општината Неготино   
Ви се молиме за присуство.
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ PDF Печати
       Почитувани
     
    Ве известуваме дека на ден 15-03-2012 со почеток во 13 часот ,во големата сала на Општината Неготино ,ќе се одржи ЈАВНА Расправа по :

    1.- Извештајот за стратегиска оцена на  животната средина на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на сепаратно построение и други помошни придружни објекти на КП 65  КО Курија –Општина Неготино  со тех.број 29-02/12 од 09-02-2012.Скопје,


Ве молиме да земете учество во јавната расправа по наведениот извештај за стратегиска оцена ,забелешки ,предлози и сугестии можат да се достават во писмена форма преку архивата на Општина Неготино, или по електронски пат
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот,опфатен со изработката на планот -Локална урбанистичка планска документација за изградбана сепаратно построение и други помошни придружни објекти на кп 65 КО Курија   Општина   Неготино  со плански период 2012-2022 година дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање    на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

 По Нацртот- Локална урбанистичка планска документација за изградбана сепаратно построение и други помошни придружни објекти на кп 65 КО Курија   Општина   Неготино  со плански период 2012-2022 година  тех број 2679 од јануари 2012 год.   изработен  од  ,,Дизајн центар инжинеринг,, Трајче дооел Кавадарци.
        
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од   15-02 -2012 до    28-02-2012 год.  секој работен ден од 08до 16 часот.

 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на  28-02 -2012  год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот.  
 
Соопштение до јавноста PDF Печати

Општина Неготино ја известува заинтересираната јавност дека е достапен извештајот  за Стратегиска оцена за животна средина  на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на сепаратно построение и други помошни придружни објекти на КП 65  КО Курија –Општина Неготино  со тех.број 29-02/12 од 09-02-2012.Скопје  ,која е достапна за увид од 15.02.2012 година до 15.03.2012 година во просториите на Општина Неготино, ul."Ацо-Аџи Илов" 2, секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот.

По увидот, заинтересираните граѓани, невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на студијата во писмена форма  до одговорните лица за  kontakt во општина Неготино  до 15.03.2012 година.

Во Општина Неготино, можете да го најдете Извештајот за Стратегиска оцена  на Животна средина  на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на сепаратно построение и други помошни придружни објекти на КП 65  КО Курија –Општина Неготино  со тех.број 29-02/12 од 09-02-2012.Скопје,  исто така и на општинската web страна www.negotino.gov.mk

На15.03.2012 година ќе се  одржи Јавна расправа по Извештајот за Стратегиска оцена за животна средина во просториите на општина Неготино  во  13 часот.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА НЕГОТИНО ГИ ИНФОРМИРА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ДЕКА И ГОДИНАВА ВО РАМКИТЕ НА ,, НЕДЕЛАТА НА ВИНОТО ,, ПО ПОВОД ВЕРСКИОТ ПРАЗНИК ,, СВЕТИ ТРИФУН ,, ЌЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ДЕГУСТАЦИЈА НА ВИНА И РАКИЈА ОД ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕ И ОД РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ВИНАРИИ. ВО КАТЕГОРИЈАТА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЖАТ ДА УЧЕСТВУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ГРАЃАНИ КОИ ЗА ТАА ЦЕЛ ПОТРЕБНО Е ДА ДОНЕСАТ ПО 2 МОСТРИ ОД СОПСТВЕНИТЕ БЕЛИ И ЦРВЕНИ ВИНА И РАКИЈА, ДОДЕКА КАЈ ДОМАШНИТЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ ВИНАРИИ ЌЕ СЕ ДЕГУСТИРА БЕЛО И ЦРВЕНО ВИНО. КАКО И СЕКОЈА, ТАКА И ОВАА ГОДИНА ПРИЈАВУВАЊЕТО И УЧЕСТВОТО Е БЕСПЛАТНО. ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ УЧЕСНИЦИ СВОЕТО УЧЕСТВО МОЖАТ ДА ГО ПРИЈАВАТ И МОСТРИТЕ ОД ВИНА И РАКИЈА ДА ГИ ДОНЕСАТ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ВО ТУРИСТИЧКИОТ ИНФО ЦЕНТАР ,, ЖЕЛКОВА КУЌА ,, ВО ПЕРИОДОТ ОД 9 ДО 12 ЧАСОТ. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ Е ИВИЦА ЗЛАТКОВИЌ – МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН О72-320-833. МОСТРИТЕ ЌЕ БИДАТ ОЦЕНУВАНИ ОД КОМИСИЈА СОСТАВЕНА ОД СТРУЧНИ ЛИЦА, А ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА НАЈКВАЛИТЕТНИТЕ ВИНА И РАКИЈА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ПРИГОДНИ НАГРАДИ.
 
ЈАВЕН ОГЛАС PDF Печати
Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2012 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на 17.01.2012  година објавува

                   ЈАВЕН ОГЛАС
               до
                 невработените лица


1.    Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се:
•    евидентирани невработени лица над 6 месеци
•    поранешни вработени лица во дејноста на енергетиката на кои работниот однос им престанал поради деловни причини
•    професионални војници на кои им престанала службата во АРМ
•    Млади лица до 27 годишна возраст
•    Корисници на паричен надоместок по основ на невработеност
И кои своето вработување сакаат да го решат со финансиска поддршка преку Програма за самовработување, да се пријават во работните клубови на центрите за вработување на АВРМ каде редовно се евидентираат како невработени лица.
Повеќе...
 
З А П И С Н И К PDF Печати

З А П И С Н И К

Од одржана јавна расправа по Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино

Записник за одржана јавна расправа по извештајот за стратегиска оцена на животна средина

 
З А П И С Н И К PDF Печати

З  А П  И  С  Н  И  К

За одржаната јавна презентација на Предлог-Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво-КО Тремник Општина Неготино   

Записник од Јавната презентација на планот за ИГМ

 
Соопштение до јавноста PDF Печати

Општина Неготино ja известува заинтересираната јавност дека е доставен Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Урбанистички план вон населено место м.в.„Раткин дол“ за изградба на сончеви фотоволтаични централи на дел од кп.бр.1086/1 КО Неготино, Општина Неготино за плански период 2011-2021    ,која е достапна за увид од 15-12-2011 година до  16.01.2012 година во просториите на Општина  Неготино , ул.Ацо -Аџи Илов " 2, Неготино  секој работен ден од  08,00 do 16,00 часот.
По увидот заинтересираните граѓани ,невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на Студијата во писмена форма до одговорното лице за контакт во Општина Неготино до 16-01-2012 година.
Во општина Неготино може да го најдите Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на УПВНМ м.в.„Раткин дол“ за изградба на сончеви фотоволтаични централи на дел од кп.бр.1086/1 КО Неготино, Општина Неготино ,плански период 2011-2021 е Општина Неготино,исто така  и на  општинската веб страница www.negotino.gov.mk.
Нa 16.02.2012 година ќе се одржи јавна расправа по Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина во просториите на општина  Неготино во 13 часот

 Извештај за стратегиска оцена на животната средина на Урбанистички план вон населено место м.в.„Раткин дол“ за изградба на сончеви фотоволтаични централи

 Контакт лице:
Лилјана Нечева
Општина Неготино
Ул."Ацо Аџи Илов " 2, 1440 Неготино
Tel. 043/361 045 lok. 028

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

Општина Неготино

Соопштение до јавноста

Општина Неготино ја известува заинтересираната јавност дека е доставен Нацрт- Извештајот за Сратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино  со тех.број 08-39 од 01-11-2011година Скопје.
Нацрт-Извештајот за Стратегиска оцена  е достапен за увид од 08-11-2011 година до.09-12-2011година во просториите на Општина Неготино ,ул.,,Ацо-аџи –Илов ,, бр.2  Неготино , секој работен ден од 08-.00 до 16.00часот.
    
По увидот , заинтересираните правни и физички лица ,невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на Извештајот во писмена форма до одговорните лица во Општината Неготино до 09-12-2011година.

Во општина Неготино, може да го најдете Нацрт-Извештајот за за Сратегиска оцена на животната средина за  Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино, исто така и на општинската web страна www.negotino.gov.mk
Нa 25-11-2011 година  ќе се одржи јавна расправа по извештајот за стратегиската оцена на животната средина во просториите на Општина Неготино во 12 часот.  

Нацрт-Извештај  за Стратегиска оцена на животната средина за  Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10 и 18/11год.)   Градоначалникот на Општина Неготино, го дава следното

                                  С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со изработката на планот Нацрт Детален Урбанистички план  за Урбана заедница 8-2 Неготино Општина Неготино дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање    на:

                   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА

 По   Нацрт Детален Урбанистички план  за Урбана заедница 8-2 Неготино   Општина Неготино, со  проект тех. број 106/11 од 2011год., изработен од  А.Д. за урбанизам, проектирање и инжинеринг ,, ЗУМ,, Скопје .
     Нацрт Детален Урбанистички план  за Урбана заедница 8-2 Неготино   Општина Неготино, со  проект тех. број 106/11 од 2011год., изработен од  А.Д. за урбанизам, проектирање и инжинеринг ,, ЗУМ,, Скопје ,  е утврден од Советот на Општина Неготино на  седница  одржана на 01-11-2011   год.

Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од   08-11 -2011 до    22-11-2011 год.  секој работен ден од 08до 16 часот.

 Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки ,предлози и мислења на Анкетни листови.Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .

Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на  17-11 -2011  год.во големата сала на Општина Неготино во 13 часот.
 
<< Почеток < Пред 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Следно > Крај >>

Лист 30 од 32