ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Соопштенија
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ PDF Печати
Врз основа на ЗОО,Правилник за издавање на училиштен простор на ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино,Согласност од градоначалникот за издавање на училишен простор,и Одлука донесена од УО, Комисијата за јавно наддавање објавува


                                                                             ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на јавното наддавање е издавање  на спортска сала за спортски активности согласно просторните и техничките услови,издавање на  др. простории .
Наддавањето за спортската сала ќе биде по термин .Терминот е во траење од 60 минути.
Почетна цена на наддавањето е 5,5  евра од термин во денарска противредност, во истата е вклучено и користење на две соблекувални.
Наддавањето ќе се одвива во чекори од  0,5 евра .
Наддавањето за др.простории  ќе биде по м2.
Почетна цена согласно Одлуката на УО за утврдување на ценовникот за издавање на училишната кујна  и др.простории е 75 ден. по м2 во кои се вклучени и трошоците за покривање на  ел.енергија и комуналии)
Наддавањето ќе се одвива во чекори од  0,5 евра .

Право на учество во делот на издавање на спортска сала и др.простории има секое регистрирано правно лице ,кое ќе приложи доказ –Извод од Ценралниот регистар или физичко лице.
Наддавањето ќе се спроведува на тој начин што за спорската сала терминот го добива оној кој понудил највисока цена на третиот повик ,и ако по третиот повик во рок од 3 минути не се јави никој.
Наддавањето ќе се спроведи и ако има само еден учесник кој понудил  по утвредената цена и повеќе од минималната почетна цена.
Додека пак наддавањето за  др.простории  ќе се спроведува на тој начин што добива оној кој понудил највисока цена на третиот повик ,и ако по третиот повик во рок од 3 минути не се јави никој.
Наддавањето ќе се спроведи и ако има само еден учесник кој понудил  по утврдената  цена и повеќе од минималната почетна цена.
Со најповолните понудувачи ќе се склучи договор во рок од 3 дена.
Јавното наддавање ќе се одржи на ден 13.09.2017 год. во 13,00 часот во просториите на училиштето.
Огласот трае 5 дена од денот на неговото објавување во јавните гласила.                                                                                  Комисија за јавно наддавање
                                                                                ООУ„Страшо Пинџур“-Неготино
                                                                                      Тел/конт:043/361-900
 
О Г Л А С PDF Печати
Врз основа на член 67 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и Одлуката бр.09-216/1 од 07.08.2017 година донесена од Градоначалникот на општина Неготино, Комисијата за спроведување на јавно наддавање го објавува следниот
                                                                       О   Г   Л   А   С

За давање на времено користење на недвижност по пат на јавно наддавање со поднесување на понуди

    Се дава на времено користење на недвижност во сопственост на општина Неготино за поставување на туристичко вовче и реквизити за забава на локација во СРЦ „МЛАДОСТ“(асфалтни терени) по пат на јавно наддавање со вкупна површина од 2.900 м.кв. за период од 05.09.2017 до 24.09.2017 година.
    Почетната цена со која ќе почне наддавањето изнесува 12.500,оо денари од ден за вкупната површина и туристичкото вовче.Во цената не се вклучени потрошената електрична енергија и надоместокот за потрошена вода и комунални услуги. За целокупниот горенаведен период, најповолниот понудувач е должен да плати надоместок за електрична енергија, вода и комунални услуги во износ од 30.000,оо денари.
    Заинтересираните понудувачи се должни да достават образец ДРД, тековна состојба од Централниот регистар и доказ за располагање со реквизити за забава, како и да уплатат по 15.000,оо денари депозит за учество на јавното  наддавање на депозитна сметка на општина Неготино со бр.748014059269616 приходна шифра 733111 програма 00.  Заинтересираните понудувачи своите понуди заедно со горенаведените документи се должни да ги достават во затворени коверти најкасно до 18.08.2017 година до 13 часот на адреса „Општина Неготино ул.„Ацо Аџи Илов“2 Неготино.
    На понудувачите кои нема да поднесат најповолна понуда ќе им биде вратен депозитот од 15.000,оо денари.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација  за Архитектонско урбанистички проект за  оформување на градежна парцела на КП 2194 - дел, КО Криволак, согласно Општ акт за село Криволак, општина Неготино, намена А1- станбени куќи.
Граници на опфатот сe:  
- на север – КП 2189, КП 2191, КО Криволак
- на исток – КП 2194, КО Криволак
- на југ – пристапна улица, односно КП 2194, КО Криволак
- на запад – КП 2193/1, КП 2193/2, КО Криволак
Опфатот е со површина  од  0,108 ха.
Јавната анкета и јавната презентација на Архитектонско урбанистички проект за оформување на градежна парцела на КП 2194 - дел, КО Криволак, согласно Општ акт за село Криволак, општина Неготино, намена А1- станбени куќи,  со технички број   01-05/2017 од  мај, 2017 година, изработен од „АРХИКОНС“ Јован ДООЕЛ Кавадарци , ќе се спроведе со излагање на проектот  во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 5  (пет) работни денови и тоа   од  08.08.2017 година  до 14.08.2017 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со архитектонско урбанистичкиот проект можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на архитектонско урбанистичкиот проект ќе се одржи на ден 10.08.2017  година  во  10.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДАВАЊЕ PDF Печати

Врз основа на член 9 од Правилникот за условите ,начинот и постапката за издавање под закуп на фискултурна сала,училишен двор,училници и училишна кантина во сопственост на ООУ Гоце Делчев Неготино и Одлуката донесена од страна на Училишниот одбор при ООУ Гоце Делчев Неготино,Комисијата за издавање на деловен простор под закуп на ден 17.05.2017 година објавува


                                                              О  Г  Л  А  С    З  А   Ј  А  В  Н  О    Н А Д А В А Њ Е
               Предмет на јавно наддавање е издавање на неадаптирана просторија во ПУ с.Долни Дисан  во површина од 18,56 м2 за сендвичара согласно просторните и техничките услови.
             Почетната цена за издавање на неадаптираната просторија изнесува 2.500,00 денари месечно.
            Право на учество во делот на просторијата  има секое регистрирано правно лице,кое ќе приложи доказ-извод од Централен регистар на Р.М.
            Огласот трае 5 дена од денот на објавувањето.
             Понудите треба да се достават во рок од 3 дена од денот на објавувањето на адреса ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино ул.Маршал Тито бр.117 или во просториите на училишетето.
                    

                                                                          ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино
                                                          Комисија за издавање на деловен простор под закуп:

                                                         1.    Апостоловски Борче –претседател
                                                         2.    Елена Кабранова-член
                                                         3.    Евгенија Ѓорчева-член

 
О Б Ј А В А Брoj 1 / 2017 за издавање под закуп на недвижен имот по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ PDF Печати
Врз основа на член 4, 36, 37, 38 и 39 и член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ број 78/15, 106/15 и 153/15“) и Одлука на Совет на општина Неготино бр. 08-76/15 од 14.03.2017 година („Сл. Гласник на општина Неготино“ бр. 3/17) за издавање под закуп на недвижен имот - Деловен простор во с.Пепелиште опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште на КП.бр.1138, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на општина Неготино, објавува:

О Б Ј А В А  
Брoj 1 / 2017
за издавање под закуп на недвижен имот по пат на
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  
(прва објава)


1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е издавање под закуп на недвижен имот- Деловен простор во с.Пепелиште, сопственост на општина Неготино, кој се издава под закуп согласно Одлука на Советот на општина Неготино 08-76/15 од 14.03.2017 година („Сл. Гласник на општина Неготино“ бр. 3/17), за издавање под закуп на недвижен имот- Деловен простор во с.Пепелиште на КП.бр.1138, опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште во времетраење од десет години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач.

2.ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП

Предмет на закуп е деловниот простор:

Опис и намена на недвижниот имот    Површина
Деловен простор во с.Пепелиште  опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште на КП.бр.1138  сопственост на Општина Неготино    
88 м2

Повеќе...
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/15) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина Неготинo

                                                             О Р Г А Н И З И Р А
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополна на ГУП за град Неготино, општина Неготино  која e достапна за увид од  14.03.2017 година до  14.04.2017 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
    На  04.04.2016 година (вторник) ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополна на ГУП за град Неготино, општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани, невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки предлози и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополна на ГУП за град Неготино, општина Неготино во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
    Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на Јавна анкета и Јавна презентација  за Предлог планот -  Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1, општина Неготино  (помеѓу ул.„Браќа Миладиновци“, „Ида Бенчиќ“ и „Јован Димитров“)
Граници на опфатот сe:  на север  е улица „Ида Бенчиќ“ ,  на исток крак од  улица  „Јован Димитров“, на југ  улица  „Јован Димитров“  и на запад  улица „Браќа Миладиновци“ .
Опфатот е со површина  од  1,23 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог планот -  Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1, општина Неготино, (помеѓу ул.„Браќа Миладиновци“, „Ида Бенчиќ“ и „Јован Димитров“),  со технички број  03-458/16  од февруар, 2017 година,  изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“ Д.Е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  14.03.2017 година  до 27.03.2017 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 22.03.2017година  во  14.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
Нацрт Б–интегрирана еколошка дозвола PDF Печати
Согласно член 135 и 136 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Неготино доставено е барање за издавање на Б - интегрирана  еколошка  дозвола (број 11-522/1 од 13.12.2016).

Подносител на барањето:

ДПТУ „Вардар Песок“ ДОО Црвени Брегови Неготино

Адреса:

с.Црвени Брегови Неготино

Локација на инсталацијата:

с.Црвени Брегови Општина Неготино

Контакт лице:

Јовица Ламбев - Управител

Тел/фах :075/665-108

Категорија на инсталацијата:

Сепарациона  постројка.

Вид активности:

Инсталација за ископ  и сепарирање на минерални суровини (песок и чакал).

 
Целокупната документација, содржана во НАЦРТ Б-интегрираната еколошка дозвола и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната  јавност од  28.01.2017  до 11.02.2017 година во просториите на Општина Неготино ул. ,,Ацо Аџи Илов“ бр.2 1440 Неготино, секој работен ден од 08-16 часот 3-кат, канцеларија бр.31. Контакт телефон  043/361 – 045, 076/212-094. 
 
СООПШТЕНИЕ PDF Печати
Градоначалникот на Општина Неготино Објавува Барање за добивање на Б –интегрирана еколошка  дозвола

Согласно член 135 и 136 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Неготино доставено е барање за издавање на Б - интегрирана  еколошка  дозвола (број 11-522/1 од 13.12.2016).
Подносител на барањето:
ДПТУ „Вардар Песок“ ДОО Црвени Брегови Неготино  
Адреса:
с.Црвени Брегови Неготино
Локација на инсталацијата:
с.Црвени Брегови Општина Неготино
Контакт лице:
Јовица Ламбев - Управител
Тел/фах :075/665-108
Категорија на инсталацијата:
Сепарациона  постројка.
Вид активности:
Инсталација за ископ  и сепарирање на минерални суровини (песок и чакал).

 Целокупната документација содржана во барањето и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната  јавност од  23.12.2016  до 23.01.2017 година во просториите на Општина Неготино ул. ,,Ацо Аџи Илов“ бр.2 1440 Неготино, секој работен ден од 08-16 часот 3-кат, канцеларија бр.31. Контакт телефон  043/361 – 045, 076/212-094.                                                                                                                                                        
 
СООПШТЕНИЕ PDF Печати

  Од Јавното претпријатие „Комуналец“ од Неготино ги информираат граѓаните дека во текот на утрешниот ден (четврток 24 ноември) ќе има прекин во водоснабдувањето во времето од 10,00 до 20,00 часот. Одгоборните појаснуваат дека прекинот ќе биде поради изведување работи за приклучување на новоизградениот водовод во Тимјаник со зафатнина од 500 метри кубни на постоечкиот водоснабдителен систем, а чија вода ќе биде наменета за подобрување на водоснабдувањето на жителите кои живеат во висока зона во Неготино, со што пак ќе дојде до растеретување на водоснабдувањето и во ниската зона во градот. Од ЈП Комуналец апелираат до населението за разбирање, бидејќи сите проекти кои се реализирани и се реализираат се со единствена цел-обезбедување 24 часовно водоснабдување за граѓаните на Неготино.

 
Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП PDF Печати
Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП
ИПА инвестициски грантови

                                                              MSIP-IPA-NCB-058-16

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на локален пат Горни Дисан – Вешје.

3.    Општина Меготино ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на локален пат Горни Дисан – Вешје.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Ул. „Ацо Аџи-Илов“ бр.2

Град: Неготино

Поштенски број: 1440

Држава: Република Македонија

Телефон: 043/361-045

Факс: 043/361-933

Електронска адреса: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:Банка: Народна банка на Република Македонија

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 748014059263015

Приходно конто: 72593900


Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Неготино.

8.         Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 15.12.2016 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 15.12.2016.
 

9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 550.000,00 МКД.

10.     Адреса:Ул.„Ацо Аџи-Илов“ бр.2

          Град: Неготино  

          Поштенски број: 1440

          Архива
         Држава: Република Македонија
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 7 од 18