Соопштенија
До 31 декември ќе се врши аеро-фото снимање на армискиот полигон Криволак PDF Печати

   Командата на гарнизонот Криволак го информира месното население дека во периодот до 31 декември 2020 година ќе се реализира активност за аеро-фото снимање од воздух на армискиот полигон Криволак. Токму затоа, се  соопштува на населението од општините кои гравитираат околу армискиот полигон во повеќе реони во наведениот период, дека се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во овие реони. Исто така, се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви средства,  истите да се одбележат и да се известат надлежните армиски и полициски органи. Вежбалиштата на кои ќе се извршуваат активностите ќе бидат видно одбележани согласно законските прописи, како и обезбедени со физичко присуство.

 
Вонредна седница на Советот на општина Неготино 25.11.2020 година PDF Печати
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

                                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на петнаесетaтта  вонредна  седница на Советот на општина Неготино


Вонредната седница ќе се одржи онлајн преку Зум платформата  на ден 26.11.2020 година ( четврток ) во 12 часот . За седницата го предлагам следниот :

                                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог – Одлука за користење на средства од постојаната и тековна резерва од Буџетот на општина Неготино  

2.    Предлог – Одлука за доделување финансиски средства
 
Известување од ЈП „ Комуналец “ Неготино PDF Печати
Ги известуваме сите граѓани кои живеат на улиците : „ЈНА“, „Марксова “ „25 Мај “, „ Кирил и Методиј“,„ Борис Кидриќ “, „ Пиринска “, „ Вардарска “, „ Ѓоко Мишев “ ,  „  Вано Ташев “, „ Вељко Влаховиќ “, „ Едвард Кардељ“ , „ Илинденска “ и дел од „ Ќиро Крстев “ дека поради дефект на улична водоводна линија денес 23.11.2020 (понеделник) , ќе имаат прекин во водоснабдувањето се до санирање на дефектот.
Молиме на разбирање !!!
 
И З В Е С Т У В А Њ Е PDF Печати
 Се известуваат потрошувачите од улииците:„ЈНА“, „Марксова„ „25 Мај“, „Кирил и Методиј“,„Борис Кидриќ“, Пиринска“, Вардарска“„Ѓоко Мишев“ „Вано Ташев“„Вељко Влаховиќ“, „Едвард Кардељ“ „Илинденска“дел од „Ќиро Крстев“ дека поради дефект на улична водоводна линија на ул.„Пиринска“ денес 11.11.2020 (среда) , ќе имаат прекин во водоснабдувањето од 09ч. до санирање на дефектот
Молиме за разбирање

датум                                                              Ј.П.„Комуналец“- Неготино
11.11.2020г.
 
Седница на Совет на општина Неготино 11.11.2020 година PDF Печати

Врз основа на чл.2 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино брr.3/06, 2/11,  9/11,  16/12  16/14,13/20)     и член 57 став1 од Деловникот на општина Неготино(,,Сл.гласник  на Општина  Неготино “бр.3/06 и2/11), Претседателот  на  Советот  на Општина Неготино ја свикува четериесет и вторатта редовна седница на Советотна општина Неготино. Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден11.11.2020година (среда ) во 12.00 часот.

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација

2.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020година

3.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активности на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2020година

4.Предлог-Програма  за  изменување  и  дополнување  на  Програмата  за  локален економски развој на општина Неготино за 2020година

5.   Предлог-Програма за заштита на животната средина на територијата на општина Неготиноза 2020 година 

6.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општина Неготино за 2020година ( ребаланс)

7.Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај на општина Неготино за периодот 01.07.2020-30.09.2020 година

8.Предлог –Решние за доделување на еднократна парична помош

9.Предлог-Одлука за доделување на финансиски средства

 
И З В Е С Т У В А Њ Е PDF Печати
И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат потрошувачите од улииците:„ЈНА“, „Марксова„ „25 Мај“, „Кирил и Методиј“,„Борис Кидриќ“, Пиринска“, Вардарска“„Ѓоко Мишев“ „Вано Ташев“„Вељко Влаховиќ“, „Едвард Кардељ“ „Илинденска“дел од „Ќиро Крстев“ дека поради дефект на улична водоводна линија на ул.„Ѓоко Мишев“ денес 09.11.2020 (понеделник) , ќе имаат прекин во водоснабдувањето до санирање на дефектот
Молиме за разбирање

датум                                                              Ј.П.„Комуналец“- Неготино
09.11.2020г.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2020 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за архитектонско- урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 1383, 1384, 1372, 3845, 3847, 3851, 3852 и дел од 3853  КО Долни Дисан согласно Општ Акт за село Долни Дисан, Oпштина Неготино

Граници на опфатот сe: од северната страна граничи со катастарски парцели кои претставуваат градежно неизградено земјиште, од источната со регинолен пат Р29173, додека од западната и јужната страна граничи со улици кои се дефинирани со општиот акт за село Долни Дисан.
Пристап во парцелите е обезбеден од западната страна.
Опфатот е со површина  од  4,05 ха.
Јавната анкета и јавната презентација за архитектонско- урбанистички проект за формирање на градежни парцели на КП 1383, 1384, 1372, 3845, 3847, 3851, 3852 и дел од 3853   КО Долни Дисан согласно Општ Акт за село Долни Дисан, Oпштина Неготино, со технички број  04-191/2019 од  октомври  2020 година, изработен од „ПАРАМЕТАР“  ДООЕЛ, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 5  (пет) работни денови и тоа   од  10.11.2020 година  до 16.11.2020 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на АУП ќе се одржи на ден 12.11.2020 година  во  12:00 часот во просториите на општина Неготино.
Јавната анкета  и  Јавната презентација  ќе се одржи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

АУП Долни Дисан

 
Вонредна седница на Советот на општина Неготино 19.10.2020 година PDF Печати
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Сл. гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Сл.гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
                        За свикување на тринаесеттата  вонредна  седница на Советот на општина Неготино  Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино   на ден 19.10.2020 година ( понеделник ) во 11 часот . За седницата го предлагам следниот :

1. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот  на општина Неготино за 2020 година
2. Предлог- Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино
    
                          
 
Седница на Совет на општина Неготино 07.10.2020 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  („ Сл.гласник на општина Неготино  бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14 , 13/20) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино“ бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува четириесеттата  редовна седница на Советот на општина Неготино.
    Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 07.10.2020 година   (среда) во  12,00 часот.
    За седницата го предлагам следниот

                                                       Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог –Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот  на општина Неготино за 2020 година
2.    Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето на градежно земјиште во сопствeност на РСМ на подрачјето на општина Неготино
3.    Предлог-  Одлука за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Неготино во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2)
4.    Предлог – Одлука за ослободивање од плаќање на трошоците за јавни паркиралишта
5.    Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација

 
Објавен оглас за поднесување кандидатури за наградите по повод 8-ми Ноември PDF Печати
   Од денеска 05-ти октомври (понеделник) започна да тече и до 20-ти октомври (вторник) оваа година трае рокот за поднесување кандидатури за добитници на наградата и признанијата по повод празникот на општина Неготино-8-ми Ноември.
Општина Неготино го објави огласот за пријавување на кандидатури за добитници на највисоките општински награди и признанија кои се доделуваат по повод празникот на општината 8-ми Ноември-Денот на ослободувањето на Неготино. Наградата и признанијата се доделуваат секоја година како израз на највисоко општинско признание што се доделува за посебни постигнувања во одредени области на поединци и институции од општината. Според одлуката, наградата и признанијата по повод 8-ми Ноември се доделуваат на поединци, претпријатија и други организации, установи, здруженија на граѓани и заедници чии дела, односно резултати во работењето и дејствувањето, придонесле за нивна лична и афирмација на општина Неготино. Право на поднесување на кандидатури за добитници на наградата и признанијата имаат сите заинтересирани граѓани, претпријатија, установи, здруженија, месни заедници и групи граѓани, а крајниот рок за доставување предлози е вторник 20-ти октомври, а предлозите во писмена форма се доставуваат до архивата на локалната самоуправа. Процедурата налага пристигнатите предлози најпрво да ги разгледа Комисијата за награди и признанија при општинскиот совет, а конечната одлука за добитниците ја донесуваат советниците во Советот на општина Неготино. Наградите и признанијата на добитниците градоначалникот на општина Неготино Тони Делков ќе им ги додели на свечената седница која ќе се одржи на 8-ми Ноември -Денот на ослободувањето на нашиот град.
 


 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 7 од 31