ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Соопштенија
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 7 – дел од блок 2,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на северозапад   улица „Партизанска“,  на североисток  улица  „Блажо Јанушев“, на југозапад  крак од улица  „Партизанска “  и на југоисток  улица „Даме Груев“ .
Опфатот е со површина  од  2,37 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 7 – дел од блок 2,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-48/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  11.04.2016 година  до 22.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  14.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на север   улица „Владо Арсов Шпанац“,  на исток  улица  „8  Ноември “, на запад  улица  „Браќа Миладиновци“  и на југ улица „Ида Бенчиќ“ .
Опфатот е со површина  од  1,71 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-46/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  08.04.2016 година  до 21.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  12.00 часот во просториите на општина Неготино.

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
За организирање на јавна презентација и јавна  анкета Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот сe:  на север   улица „Владо Арсов Шпанац“,  на исток  улица  „Киро Крстев“, на запад  улица  „8  Ноември “  и на југ улица „Тимјаничка“ .
Опфатот е со површина  од  2,70 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 5 – дел од блок 1,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-47/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  08.04.2016 година  до 21.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  11.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна  анкета
Предлог – измена и дополна  на ДУП  за УЗ 1 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино
Граници на опфатот e :  на север  е улица „11 Октомври“,  на југоисток  улица  „Маршал Тито“   и  на југозапад  улица  „Никола Петров “.
Опфатот е со површина  од  3,28 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - измена и дополна  на ДУП  за УЗ 1 – дел од блок 3,  КО Неготино, општина Неготино, со технички број  03-45/15 од  март 2016 година, изработен од  „НИМАЕР“  ДООЕЛ Струга д.е. Скопје, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  06.04.2016 година  до 19.04.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 18.04.2016 година  во  13.00 часот во просториите на општина Неготино.
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Се известуваат сите правни и физички лица од просторот, опфатен со  планот, дека Градоначалникот на Општина Неготино донесе Одлука за организирање  на:

                                                       ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И  ЈАВНА АНКЕТА
 1.Нацрт-   Урбанистички план вон населено место ДУБРОВО-ТРЕМНИК KO Дуброво –КО Тремник  Општина Неготино  на  КП бр. 249, 248, 247, 246, 250/4, 245, 244, 243, 242, 478-дел, 255-дел, 256-дел, 257, 258, 259, 260-дел, 263-дел, 231/1, 231/2, 230/2, 1049, 1050, 1051, 1044, 1029, 1028, 1048-дел 2042-дел, 1021-дел, 1027/1, 1018, 1013, 1012, 1009, 1043, и 1016   Општина Неготинo со технички број 174/14 кој е изработен од Друштво за просторни и урбанистички планови , инженеринг и др. ,,Урбан доо“ Штип.
 
Нацртот на планот со графичкиот прилг ќе биде изложен  во просториите на Општина Неготино, 10 работни  дена од   07-03-2016 до 18-03-2016 год. секој работен ден од 08 до 16 часот.
Јавна презентација на Нацртот на планот ќе се одржи на  10-03 -2016  год.во големата сала на Општина Неготино во 11 часот.  
За Јавната анкета во определениот рок  заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот може да достават писмени забелешки , предлози и мислења на Анкетни листови.

Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во  архивата на Општина Неготино .
 
Соопштение PDF Печати
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП  за Урбана индустриска заедница 8,измена и дополна – Општина Неготино  која e достапна за увид од  07.03.2016 година до  07.04.2016 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
    На  01.04.2016 година (петок) ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП  за Урбана индустриска заедница 8, измена и дополна – Општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани, невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП  за Урбана индустриска заедница 8, измена и дополна – Општина Неготино во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
    Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај PDF Печати
Согласно член 69 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, и 129/15), Градоначалникот на општина Неготино  

                                                                                 О Р Г А Н И З И Р А
 
Јавен увид и јавна расправа на Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина на ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино.  Се информира  заинтересираната јавност дека e доставен Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на  ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино   која e достапна за увид од  27.01.2016 година до  27.02.2016 година во просториите на oпштина  Неготино ул.”Ацо-Аџи Илов” бр.2, 3-кат, канцеларија бр.31  секој работен ден од  08,00 до 16,00 часот.
На  18.02.2015 година ќе се одржи јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9102, на КП 3918, КО Долни Дисан ,општина Неготино и ЛУПД  за изградба на базна станица  за мобилна телефонија ВЛС 9095, на КП 3962, КО Тремник, општина Неготино во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  Нацрт Извештајот во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино  во рок од 30 дена од денот на објавување.  
Извештајот од јавната расправа ќе биде објавен на веб страната на општина Неготино.

Контакт лице :
Митко Толовски
Општина  Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " бр.2, 1440 Неготино
Тел 043/361 045 076/212-094         
                    
 
ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДАВАЊЕ PDF Печати

Врз основа на член 9 од Правилникот за условите ,начинот и постапката за издавање под закуп на фискултурна сала,училишен двор,училници и училишна кантина во сопственост на ООУ Гоце Делчев Неготино Делчев Неготино,Комисијата за издавање на деловен простор под закуп објавува

 

 

                                                                О  Г  Л  А  С    З  А   Ј  А  В  Н  О    Н А Д А В А Њ Е

Предмет на јавно наддавање е издавање на спортска сала во површина од 420 м2 за спортски активности согласно просторните и техничките услови.

Надавањето на спортската сала ќе биде по термин.Терминот е во траење од 60 минути.

Почетната цена на наддавањето е 5 евра од термин во денарска противвредност,во истата е вклучено и користење на две соблекувални.

Надавањето ќе се одвива во чекори од 0,5 евра.

Право на учество во делот на издавање на спортстката сала и други простории има секое регистрирано правно лице,кое ќе приложи доказ-извод од Централен регистар на Р.М.

Огласот трае 3 дена од денот на објавувањето.

Понудите треба да се достават во рок од 3 дена од денот на објавувањето на адреса ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино ул.Маршал Тито бр.117 или во просториите на училишетето.

 

 

                                                                         ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Неготино

                                                            Комисија за издавање на деловен простор под закуп

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

За организирање на јавна презентација и јавна  анкета по  Предлог -  ДУП за Урбана индустриска заедница 8- измена и дополна,  Општина Неготино   

Граници на опфатот e :  на северозапад  е улица „Серта“,  на југ  улица  „Туристичка“   и  на исток  улица  „Индустриска“.
Опфатот е со површина  од  4,00 ха.
Јавната анкета и јавната презентација по Предлог - ДУП за Урбана индустриска заедница 8- измена и дополна,  Општина Неготино  изработен од ДПРН „ЗУМ Проект“ ДОО  Скопје   со технички  број   28/15-У  од  ноември 2015,    ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 10  (десет) работни денови и тоа   од  18.01.2016 година  до 01.02.2016 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 27.01.2016 година  во  13.00 часот во просториите на општина Неготино.
       
 

 
Соопштение до јавноста PDF Печати
Општина Неготино ja известува заинтересираната јавност дека e доставен извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на ДУП за дел од УБ 9.1 ,,Индустриска зона ,,  во Неготино со тех  01-03/2015   ,koja e достапна за увид од  09.12.2015 година до  09.01.2016 година во просториите на Општна  Неготино ул.Ацо-Аџи Илов" 2, секој работен ден од  08,00 do 16,00 часот. По увидот, заинтересираните граѓани , невладини и други организации  можат да ги достават своите забелешки и сугестии  по однос на  студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт во Општина Неготино  до  09.01.2016  година. Во општна Неготино, може да го најдете  извештајот за стратегиската оцена на животна средина на  Стратегиска оцена на животната средина на ДУП за дел од УБ 9.1 ,,Индустриска зона ,,  во Неготино со тех  01-03/2015  година.    На  29.12.2015 година ќе се одржи јавна расправа   по извештајот за стратегиска оцена на зивотна средина во просториите на Општина Неготино во  13 часот .
                   
 
Објава Нацрт Б–интегрирана еколошка дозвола PDF Печати
Градоначалникот на Општина Неготино

                     Објавува
Нацрт Б–интегрирана еколошка  дозвола


Согласно член 135 и 136 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/15), до Градоначалникот на Општина Неготино доставено е барање                       Б - интегрирана  еколошка  дозвола (број 11-347 од 05.08.2015).
Подносител на барањето:
ДПТУ „ВС-ГД“ ДООЕЛ Кавадарци
Адреса:
Ул. „Дисанска“ бб. Кавадарци
Локација на инсталацијата:
с.Курија Општина Неготино
Контакт лице:
Славица Толова  - Управител
Тел/фах :070/239-056
Категорија на инсталацијата:
Сепаратно построение
Вид активности:
Инсталација за ископ  и сепарирање на минерални суровини (песок и чакал).

 Целокупната документација, содржана во НАЦРТ Б-интегрираната еколошка дозвола и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната  јавност од  04.11.2015  до 18.11.2015 година во просториите на Општина Неготино ул. ,,Ацо Аџи Илов“ бр.2 1440 Неготино, секој работен ден од 08-16 часот 3-кат, канцеларија бр.31. Контакт телефон  043/361 – 045, 076/212-094.
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 9 од 18