Соопштенија


ЈАВЕН ПОВИК PDF Печати
Градоначалникот на општина Неготино на ден 04.04.2012 година го објави следниот

                                                             ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Условите и критериумите за доделување на финансиски средства за подршка на активностите на здруженија од општина Неготино, кои Советот на општина Неготино ги усвои на  седницата одржана на ден 03.04.2012 година, ги повикуваме  заинтересираните здруженија од општина Неготино да поднесат барање за добивање на финансиски средства од Буџетот на општина Неготино за подршка на своите активности во 2012 година.

Со барањата за добивање на финансиска помош да достават:

a) тековна состојба не постара од 6 месеци
б) решение за регистрација или пререгистрација
в) извештај за реализирани активности и проекти во претходната  година (овој услов не се однесува за ново регистрирани здруженија на граѓани)  
г) годишна програма за работа со финансиска конструкција, во која ќе биде назначен делот за  кој се бара поддршката од општина Неготино.
д) здруженијата од општина Неготино кои имаат добиено финансиски средства од Буџетот на општина Неготино во текот на изминатата година  се должни да достават финансиски извештај поткрепен со соодветна документација за потрошените средства, најкасно до 30 март во тековната година.

При разгледување на барањата, Советот на општина Неготино ќе се раководи согласно следните утврдени критериуми:

1.    Финансиски средства за едно здружение ќе се одобруваат врз основа на доставена годишна програма за работа максимум  до 50.000,00 денари.

2.    Повисока сума може да биде доделена на здружение доколку здружението или член/ членови  на здружението реализира активности во странство, за што е потребно да се достави доказ ( патен билет, транспортни трошоци, котизација за учество и сл.)

3.    Програмските активности што ќе ги реализира здружението да се од интерес на граѓаните на општина Неготино.

Барањата  со потребната документација  да бидат доставени најкасно до 10.04.2012 (вторник) до 16:00 часот во архивата на општина Неготино  лично или по пошта на следнава адреса:
Општина Неготино
ул,,Ацо Аџи Илов,,бр.2
со назнака- јавен повик за здруженија од општина Неготино
 
ЈАВЕН ПОВИК PDF Печати
Градоначалникот на општина Неготино на ден 07.03.2012 година го објави следниот


                                                              ЈАВЕН ПОВИК

1.    Општина Неготино во согласност со Програмата за активности во областа на социјалната заштита за 2012 година донесена од Советот на општината ќе отпочне со спроведување на проект за функционирање на игрални за деца од предучилишна возраст во рурални средини преку вработување на 6 лица на определено време.

2.    Се известуваат сите лица кои што се заинтересирани за учество во спроведувањето на горенаведениот проект и ги исполнуваат доленаведените критериуми најдоцна до 13.03.2012 година (вторник) да достават пријава за заинтересираност со биографија (CV) до општина Неготино заедно со бараните документи како доказ за исполнување на критериумите.

3.    За да можат да достават пријава за заинтересираност потребно е секое лице да ги исполнува следните критериуми:
–    Да е државјанин на Република Македонија;
–    Да има завршено VI или VII степен на образование, Педагошки факултет - предучилишна или одделенска насока;

4.    Избор на пријавените лица ќе го спроведи комисија во рамките на општината.

                                                                                                                                                ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОД ОПШТИНА НЕГОТИНО ДЕКА ПОРАДИ ПОТРЕБАТА ОД ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ДАНОК НА ИМОТ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ, ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ И ТАКСИ ПРИ ОПШТИНА НЕГОТИНО ГО ПРОДОЛЖИ РАБОТНОТО ВРЕМЕ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 8 ДО 20 ЧАСОТ, А ВО САБОТА И НЕДЕЛА ОД 8 ДО 14 ЧАСОТ. ВО ОВОЈ ПЕРИОД СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ МОЖАТ ДА ИЗВРШАТ ПРОВЕРКА НА СВОИТЕ ФИНАНСИСКИ КАРТИЧКИ СО ЦЕЛ ДА НЕ ДОЈДЕ ДО БЛОКИРАЊЕ НА СМЕТКИТЕ И ПОКРАЈ ЕВЕНТУАЛНО НАВРЕМЕ ПОДМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ.

 ОПШТИНА НЕГОТИНО

 
СООПШТЕНИЕ PDF Печати
Покана за Јавна презентација

 Градоначалникот на Општина Неготино Донесе ОДЛУКА за организирање на јавна анкета и Јавна презентација на  
-Нацрт -  Локална урбанистичка планска документација за изградбана сепаратно построение и други помошни придружни објекти на кп 65 КО Курија   Општина   Неготино  со плански период 2012-2022    со тех број 2679 од јануари  2012 год. изработен од ,,Дизајн центар инжинеринг,, Кавадарци.
 Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Градоначалникот организира Јавна анкета од 15-02-2012 до 28-02-2012год. и Јавна  презентација на Нацрт –  планот.
 Јавната презентација  ќе се одржи   на ден 28-02-2012  год. во 13 часот во големата сала на  Општина Неготино.
 Нацрт- Планот е изложен во просториите на Општината Неготино   
Ви се молиме за присуство.
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ PDF Печати
       Почитувани
     
    Ве известуваме дека на ден 15-03-2012 со почеток во 13 часот ,во големата сала на Општината Неготино ,ќе се одржи ЈАВНА Расправа по :

    1.- Извештајот за стратегиска оцена на  животната средина на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на сепаратно построение и други помошни придружни објекти на КП 65  КО Курија –Општина Неготино  со тех.број 29-02/12 од 09-02-2012.Скопје,


Ве молиме да земете учество во јавната расправа по наведениот извештај за стратегиска оцена ,забелешки ,предлози и сугестии можат да се достават во писмена форма преку архивата на Општина Неготино, или по електронски пат
 
<< Почеток < Пред 41 42 43 44 45 46 47 48 Следно > Крај >>

Лист 42 од 48