Соопштенија


ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови PDF Печати
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), општина Неготино распишува:

                               ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови


Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијатива  за изработка и донесување на урбанистички планови од член 7 став 1 точка 2 алинеа 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,  163/16, 64/18 и 168/18).
Иницијативите можат да се достават во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам или во писмена форма.
Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички  план, со дефинирани граници на опфат согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Р.М” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18).
Изработката на урбанистичките планови може да биде финансирана од страна на подносителот на иницијативата.
Јавниот повик ќе трае од 12.02.2020 година до 20.03.2020 година.

 
Вонредна седница на Советот на општина Неготино 29.01.2020 година PDF Печати
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на седматта    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 29.01.2020 година ( среда)  во 12.00  часот.
За седницата го предлагам следниот


                                                             Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Разгледување на Предлог за  распишување на референдум на локално ниво
2.    Предлог- Решение за именување на претставници на општина Неготино за членови на Управниот одбор на ЈП Паркинзи Неготино   
3.    Предлог- Решение за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално- финансиското работење на ЈП Паркинзи Неготино
4.    Прелог- Оперативен план  за дејствување во зимски услови на јавните претпријатија и установи основани од општината , органите на општината и трговски друштва на територијата на општина Неготино
5.    Предлог- Одлука за сопствено учество на општина Неготино во Проект за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година
6.    Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Неготино

 
Седница на Совет на општина Неготино 24.01.2020 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14 и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    триесетти и четвртата    редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 24.01.2020 година   (петок) во  15,00 часот.
За седницата го предлагам следниот


                                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Одлука за донесување на ДУП за УЗ 7, дел од УБ 7.2 КО Неготино, општина Неготино
2.    Предлог-  Одлука за изменување и дополнување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година
3.    Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници даватели на услуги и директорот на ЈОУДГ Фемо Кулаков за 2020 година  
4.    Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општинските јавни патишта
5.    Предлог –  Одлука за предавање во сопственост на подвижни ствари
6.    Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација
7.    Предлог- Одлука за именување на членови на Локален Совет за превенција на општина Неготино  
8.    Предлог – Одлука за основање на Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
9.    Предлог- Решение за именување на претставници на општина Неготино за членови на Управниот одбор на ЈП Паркинзи Неготино   
10.    Предлог- Решение за именување на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално- финансиското работење на ЈП Паркинзи Неготино  
11.    Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на СОУ ,,Св. Кирил и Методиј,, Неготино
12.    Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Надзорниот одбор на ЈКП Комуналец Неготино
13.    Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за финасовото работење на ЈКП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2019- 30.09.2019 година  
14.    Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за работа за 2019 година на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,, Неготино
15.    Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,, Неготино за 2020 година
16.    Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Општинската установа ,, Музеј на град Неготино,, за 2020 година
17.    Предлог-  Мислење по однос на Статутот на ООМУ ,,Владимир Арсовски ,, Неготино
18.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
19.    Предлог- Решение за доделување на финансиски средства
 
Во општина Неготино се изработува регистар за куќни броеви PDF Печати

  Се информираат граѓаните на општина Неготино дека на територијата на нашата општина во тек е активност за спроведување изработка на регистар за куќни броеви. Инаку, покрај во неготинска, оваа активност се реализира и во неколку други општини во нашата држава. Регистарот за куќни броеви го спроведува независна компанија од катастарот на Република Северна Македонија.

 
Поради дефект денеска (вторник) ќе има прекини во водоснабдувањето PDF Печати

  Од ЈП Комуналец ги известуваат потрошувачите од Неготино кои со вода за пиење се снабдуваат од „Висока зона“ дека поради дефект на транзитен цевковод Ф 200 водоснабдувањето ќе биде во прекин на 14.01.2020 г. (вторник) се до санирање на дефектот.

 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 8 од 52