Соопштенија


С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2019 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


                                                 С О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за aрхитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела согласно општ акт за село Пепелиште, на КП 1323, 1324, 1325/1-дел и КП 1322/2-дел, КО Пепелиште, Општина Неготино


Граници на опфатот сe: од северозападната страна граничи со регионален пат Р 1103 (Р107), од североисточната, источната и јужната страна граничи со постоечки улици кои се дефинирани и во општиот акт за село Пепелиште, а од западната страна граничи со катастарска парцела број 1325/2. Пристап во парцелата е обезбеден од источната страна (улица 1) и јужната страна (улица 2).
Опфатот е со површина  од  2039m2.
Јавната анкета и јавната презентација за aрхитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела согласно општ акт за село Пепелиште, на КП 1323, 1324, 1325/1-дел и КП 1322/2-дел, КО Пепелиште, Општина Неготино, со технички број  04-527/2019 од  декември  2019 година , изработен од „ПАРАМЕТАР“  дооел Скопје ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино.
Јавната анкета ќе трае 5  (пет) работни денови и тоа   од  14.01.2020 година  до 20.01.2020 година,   секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на АУП ќе се одржи на ден 14.01.2020 година  во  12:30 часот во просториите на општина Неготино.
 
Седница на Совет на општина Неготино 30.12.2019 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    триесетти и третата    редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 30.12.2019 година   (понеделник) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот

                       Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог- Програма за локален економски развој на општина Неготино за 2020 година
2.    Предлог-  Програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година
3.    Предлог – Програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2020 година  
4.    Предлог- Програма за активностите на општина Неготино во областа на образованието во  2020 година
5.    Предлог –  Програма за култура, спорт и подршка на здруженија и фондации во 2020 година во општина Неготино
6.    Предлог- Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2020 година
7.    Предлог- Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година
8.    Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2020 година
9.    Предлог- Програма за заштита на животната средина на територијата на општина Неготино за 2020 година  
10.    Предлог- Буџет на општина Неготино за 2020 година
11.    Предлог – Одлука за извршување на Буџет на општина Неготина за 2020 година
12.    Предлог – Буџетски календар за 2020 година
13.    Предлог- Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година  
14.    Предлог - Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на јавните службеници даватели на услуги и директорот на ЈОУДГ Фемо  Кулаков Неготино за 2020 година
15.    Предлог- Правилник за постапката и критериумите за утврдување на пазарната вредност на земјишта и утврдување просечни цени на градежно и земјоделско земјиште
16.    Предлог – Решение за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ  ,,Гоце Делчев ,, Неготино
17.    Предлог-  Мислење по однос на Статутот на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино
18.    Предлог- Мислење по однос на Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино
19.    Предлог -  Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење ,,НЕГОТИНО,, Неготино за 2020 година
20.    Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
 
О Д Л У К А За избор на кандидати за вработување на 4 (четири) пожарникари - спасители по пат на јавен оглас PDF Печати
О Д Л У К А За избор на кандидати за вработување на 4 (четири) пожарникари - спасители по пат на јавен оглас
 
Вонредна седница на Советот на општина Неготино 18.12.2019 година PDF Печати
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   За свикување на шестатта    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 18.12.2019 година ( среда)  во 14.00  часот.
За седницата го предлагам следниот


Д Н Е В Е Н      Р Е Д


1.    Предлог –  Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Неготино за 2019 година
2.    Предлог – Одлука за измена на Одлуката за издавање на гаранција за задолжување на ЈПК Комуналец Неготино за кредитно задолжување пред деловни банки за финансирање на превземени обврски по проект ,, Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина – Набавка на возило систем CHANNEL- JET за отпушување на канализациони системи и јамиза
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ СПИСОК НА НЕДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА ЗА 2019 ГОДИНА PDF Печати
ИЗВЕСТУВАЊЕ СПИСОК НА НЕДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА ЗА 2019 ГОДИНА
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 9 од 52