Урбанизам
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели на ГП 8 PDF Print
There are no translations available.

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели на ГП 8

АУП

 
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Предлог- ДУП за УЗ 3 дел пд УБ 3.1 PDF Print
There are no translations available.

С О О П Ш Т Е Н И Е за прганизираое на јавна презентација и јавна анкета за Предлпг- ДУП за УЗ 3 дел пд УБ 3.1

ДУП за уз 3 ДЕЛ ОД БЛОК 3.1

 
ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ ЗА ГП БР. 107 (КП 112658), УЗ 5, УБ 5.1, КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Print
There are no translations available.

ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ ЗА ГП БР. 107 (КП 112658), УЗ 5, УБ 5.1, КО
НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 4 (КП 10165/1) УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4 УРБАН БЛОК 4.2, ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Print
There are no translations available.

ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 4 (КП 10165/1) УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4 УРБАН БЛОК 4.2, ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 12