Урбанизам
Измена и дополна на ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.3 општина Неготино (помеѓу ул.„Станко Франц Пипан“, „Пано Калајџиски“ и „Дојранска“) PDF Print
There are no translations available.

Измена и дополна на ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.3 општина Неготино (помеѓу ул.„Станко Франц Пипан“, „Пано Калајџиски“ и „Дојранска“)
 
Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г2‐Лесна и Незагадувачка Индустрија на КП 2469/3 и КП2469/4 Ко Неготино, Општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г2‐Лесна и Незагадувачка Индустрија на КП 2469/3 и КП2469/4 Ко Неготино, Општина Неготино
 
Измена и дополна на ДУП „Партизанска“ за една градежна парцела (ГП Б.85)- дел од УЗ 7 PDF Print
There are no translations available.

Измена и дополна на ДУП „Партизанска“ за една градежна парцела (ГП Б.85)- дел од УЗ 7
 
Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 12