Урбанизам
Извештај за стратегиска оцена на животна средина за урбанистички план за село Тимјаник општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Нацрт верзија
 
О Д Л У К А PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (``Службен весник на РМ``бр.53/05, бр.81/05, бр.24/07, бр.159/08 ,83/09, 48/10, 124/10 ,51/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14),  Градоначалникот на општина Неготино донесе

                                                                             О Д Л У К А
За спроведување на стратегиска оцена

                                                                               Член 1
За планскиот документ Детален урбанистички план за индустриска заедница 8, измена и дополна КО Неготино, Општина Неготино  , кој го донесува Општина Неготино потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
                                                                               Член 2
Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ Детален урбанистички план за индустриска заедница 8, измена и дополна ,КО Неготино Општина Неготино се определуваат следните: Министерството за животна средина и просторно планирање и  Општина Неготино.    
                                                                               Член 3
За планскиот документ Детален урбанистички план за индустриска заедница 8, измена и дополна  ,КО Неготино Општина Неготино  , за чија изработка е одговорено позитивно од страна на Министерството за животна средина, просторно планирање и води, а за усвојувањето на истиот е надлежна општина Неготино, се утврдува дека донесувањето на  овој плански документ ќе има влијание врз  животната средина.

                                                                               Член 4
Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти :влијание врз подземните и површинските води, влијание врз почвата, влијание врз пределот, влијание врз биодиверзитетот, влијание во однос на генерирањето на отпадот.

                                                                               Член 5
Одлуката  заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена да се објави на веб страницата на општина Неготино на следната адреса /: www.negotino.gov.mk        
   
                                                                               Член 6
Против ова Одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина, просторно планирање и води во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страната.

 
Извештај за стратегиска оцена на животна средина за урбанистички план вон населено PDF Print
There are no translations available.

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс на КП 1106/1, КП 1106/2, КП 1106/3, КП 1107, КП 4159/2, КП 1125/3, КП 1108, КП 1109/1, КП 1109/2, КП 1110, КП 1111/1, КП 1111/2, КП 1101/1 М.В Раткин Дол КО Неготино
 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Print
There are no translations available.

Локална урбанистичка планска документација за Г2 - лесна и незагадувачка индустрија на КП 11664, КП 11665, КП 11666, КП 11668, КП 11669, КП 11670, КП 11884, КП 11885,
КП 11886, КП 11887/1 и КП 11888, КО Неготино, општина Неготино
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 12