Урбанизам
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Print
There are no translations available.

Локална урбанистичка планска документација за изградба на ладилник и винарска визба на КП 2190/2, мв Црвеника,
КО Неготино, општина Неготино
 
Извештај за стратегиска оцена PDF Print
There are no translations available.

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на УПВНМ  за комплекс со намена лесна индустрија на КП 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/15, 79/16 и 79/18 м.в ,, Црвен Брег,,  КО Тимјаник и  на КП 278/3, 278/5 и 278/6 м.в.,, Бунарјето,,  КО Дуброво  – Општина Неготино.
 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Print
There are no translations available.

Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија на КП 3891/1, 3891/2 и дел од КП 4208 и 3892, КО
Неготино, општина Неготино
 
ОБЈАВА 03/2013 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.3 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 12