Урбанизам
Планови за јавна презентација PDF Print
There are no translations available.

Дуп за дел од УЗ 7 УБ 7.1 – Неготино општина Неготино

 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Print
There are no translations available.

Локална урбанистичка планска документација за изградба на ладилник и винарска визба на КП 2190/2, мв Црвеника,
КО Неготино, општина Неготино
 
Извештај за стратегиска оцена PDF Print
There are no translations available.

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на УПВНМ  за комплекс со намена лесна индустрија на КП 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/15, 79/16 и 79/18 м.в ,, Црвен Брег,,  КО Тимјаник и  на КП 278/3, 278/5 и 278/6 м.в.,, Бунарјето,,  КО Дуброво  – Општина Неготино.
 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Print
There are no translations available.

Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија на КП 3891/1, 3891/2 и дел од КП 4208 и 3892, КО
Неготино, општина Неготино
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 13