Урбанизам
Законски акти и упатства за издавање на одобрение за градење по електронски пат PDF Print
There are no translations available.

Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градење

Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење
 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Print
There are no translations available.

Локална урбанистичка планска документација за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи - Г2, општина Неготино
 
Извештај за Стратегиска оцена на животната средина PDF Print
There are no translations available.

ЛУПД за Изградба на стопански комплекс на КП 2479 И 2469/2 м.в Песокот КО Неготино, Општина Неготино
 
ОБЈАВА 05/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.5 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
ОБЈАВА 04/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.4 Неготино за продажба на градежно земјиште

Исправка согласно Законот за Градежно земјиште

Исправка на Објава бр.4 Неготино за продажба на градежно земјиште

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 13