Урбанизам
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 7, ДЕЛ ОД У.Б. 7.2 КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2015-2020 КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН PDF Print
There are no translations available.

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 7, ДЕЛ ОД У.Б. 7.2 КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2015-2020 КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН
 
ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), општина Неготино распишува:


                   ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови


Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијатива  за изработка и донесување на урбанистички планови од член 7 став 1 точка 2 алинеа 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,  163/16, 64/18 и 168/18).
Иницијативите можат да се достават во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам или во писмена форма.
Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички  план, со дефинирани граници на опфат согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на Р.М” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18).
Изработката на урбанистичките планови може да биде финансирана од страна на подносителот на иницијативата.
Јавниот повик ќе трае од 12.02.2020 година до 20.03.2020 година.

 
ДУП УЗ 7 дел од блок 7.2 PDF Print
There are no translations available.

Мислење ДУП УЗ 7 дел од блок 7.2  (помеѓу ул. Партизанска и Даме Груев)

Одлука ДУП УЗ 7 дел од блок 7.2  (помеѓу ул. Партизанска и Даме Груев)

 

 
ДУП УЗ 5 дел од блок 5.1 една ГП 107 PDF Print
There are no translations available.

Мислење  ДУП УЗ 5 дел од блок 5.1  една ГП 107 (КП 11265-8)

Одлука ДУП УЗ 5 дел од блок 5.1  една ГП 107 (КП 11265-8)

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 13