Урбанизам
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ГП 1 со намена Е1.13 ‐ Површински соларни фотоволтаични електрани на КП‐431/1, дел од КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, ОпштинаНеготино PDF Печати
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ГП 1 со намена Е1.13 ‐ Површински соларни фотоволтаични електрани на КП‐431/1, дел од КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина Неготино
 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА за формирање на градежни парцели со намена А1- домување во куќи на ГП 72 (КП10546) од ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел УБ 7.3, КО Неготино Општина Неготино PDF Печати

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА за формирање на градежни парцели со намена А1- домување во куќи на ГП 72 (КП10546) од ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел УБ 7.3, КО Неготино Општина Неготино

Потврда за заверка на УП

 
Проектна Програма за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 270, КП 271 и КП 272, КО Војшанци општина Неготино PDF Печати
Проектна Програма за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 270, КП 271 и КП 272, КО Војшанци општина Неготино 
 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 18 (помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов", „Коста Волкановски“, „Владо Арсов Шпанац “ и „Пешо Самарџиев“) Општина Неготино PDF Печати
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 18 (помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов", „Коста Волкановски“, „Владо Арсов Шпанац “ и „Пешо Самарџиев“) Општина Неготино
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 1 од 15