Урбанизам
Планови за јавна презентација PDF Печати

Дуп за дел од УЗ 7 УБ 7.1 – Неготино општина Неготино

 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Печати
Локална урбанистичка планска документација за изградба на ладилник и винарска визба на КП 2190/2, мв Црвеника,
КО Неготино, општина Неготино
 
Извештај за стратегиска оцена PDF Печати
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на УПВНМ  за комплекс со намена лесна индустрија на КП 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/15, 79/16 и 79/18 м.в ,, Црвен Брег,,  КО Тимјаник и  на КП 278/3, 278/5 и 278/6 м.в.,, Бунарјето,,  КО Дуброво  – Општина Неготино.
 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Печати
Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија на КП 3891/1, 3891/2 и дел од КП 4208 и 3892, КО
Неготино, општина Неготино
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 8 од 13