Урбанизам
Законски акти и упатства за издавање на одобрение за градење по електронски пат PDF Печати
Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градење

Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење
 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Печати
Локална урбанистичка планска документација за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи - Г2, општина Неготино
 
Извештај за Стратегиска оцена на животната средина PDF Печати
ЛУПД за Изградба на стопански комплекс на КП 2479 И 2469/2 м.в Песокот КО Неготино, Општина Неготино
 
ОБЈАВА 05/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Печати
Објава бр.5 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
ОБЈАВА 04/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Печати

Објава бр.4 Неготино за продажба на градежно земјиште

Исправка согласно Законот за Градежно земјиште

Исправка на Објава бр.4 Неготино за продажба на градежно земјиште

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 10 од 13