Животна средина
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште PDF Print
There are no translations available.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште
 
Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1 PDF Print
There are no translations available.

Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1 PDF Print
There are no translations available.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1
 
Мислење PDF Print
There are no translations available.

Мислење по финален извештај за стратегиска оцена на животната средина
 
ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА PDF Print
There are no translations available.

ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ИНЕРТЕН И НЕОПАСЕН ОТПАД КП бр. 23/2, 23/3, 23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО ПЕПЕЛИШТЕ, М.В.
ШОБОВО ОПШТИНА НЕГОТИНО (плански период од 2018-2028)
 
Извештај за стратегиска оцена на животната средина PDF Print
There are no translations available.

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад Пепелиште м.в шобово општина Неготино
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5