Wa-mbrella
ПРОДОЛЖУВААТ ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,WA-MBRELLA,, PDF Print
There are no translations available.

   Се продолжува со  градежните активности за  изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем во Неготино во должина од околу 2000м.Вредноста на договорот изнесува 207.967евра.Согласно договорот работите би требало да завршат до крајот на месец Јули годинава, но поради новонастанатата ситуација со COVID 19 и ограничениот режим на работа и движење можни се евентуални потреби за продолжување на роковите утврдени со договорт. Изградбата на овој колектор е во рамките на проектот „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина со акроним wa-mbrella “ и истиот е финансиран со средства обезбедени од  првиот повик од INTERREG програмата за прекугранична соработка Грција-Република Северна Македонија 2014-2020.Општина Неготино е проектен корисник 2,додека ЈП,,Комуналец,,Неготино е проектен корисник 4 во истиот проект.
Read more...
 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА-УСЛУГИ 05-219 Реф. CN1 - SO2.3 - SC031 no.8 05-219/4 PDF Print
There are no translations available.

Проект,,wa-mbrella,,

Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-219/1 од  17.03.2020 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од  УСЛУГИ   (SERVICES) за  :
Дел 1.Експертиза за подготовка на комплетна техничка документација за довршување на колектор во должина од 400 м во општина Неготино и
Дел 2.Експертиза за подготовка на  предфизибилити студија и идеен проект   за пречистителна станица во Неготино за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот ,,wa-mbrella”- Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или “Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella””финансиран со средстава од ЕУ, Договор бр CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,, INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme 2014 TC 16 I5CB 009“Грција -Република Северна Македонија и согласно известувањето за продолжување на проектот ,,wa-mbrella”добиено од Управувачкиот Орган на 19.12.2019 година и буџетот на проектот кој е во важност по продолжување на проектот.
По спроведеното  истражување на пазарот, општина Неготино достави покани до 5 компании.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2019) .

Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој почнувајќи од 03.04.2020 година .Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 04.05.2020(понеделник )  до 10.00 часот во просториите на општина Неготино согласно инструкциите во тендерската документација

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Контакт

Општина Неготино
 
тел.043-361-045


INVITATION.pdf

 

Read more...
 
Градоначалникот Делков потпиша договор за изведба на колектор за отпадни води PDF Print
There are no translations available.

   Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков и претставникот на фримата изведувач на работите „Асфалт“ ДООЕЛ од Скопје го потпишаа договорот за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем во Неготино. Како што информираше градоначалникот Делков вредноста на договорот изнесува 207.967 евра, а надзор на градежните работи ќе врши фирмата „ Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и други “ ДОО Скопје. Изградбата на овој колектор е во рамки на проектот „ Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина со акроним wa-mbrella “ кој е склучен помеѓу општина Алмопиа- Република Грција како водечки партнер во проектот и општина Неготино како проектен партнер 2.  Работите на терен се очекува да започнат наскоро, а рокот за изведба е 6 месеци односно до  јули 2020 година.

Read more...
 
Доделени наградите за најуспешните творби за значењето на водата PDF Print
There are no translations available.

   Со изложба на цртжи (46), фотографии (10) и есеи (6) по објавениот конкурс од страна на Адвисент ДООЕЛ од Скопје во соработка со општина Неготино започна денешната церемонија за доделување на награди на победниците по категории на конкурсот на тема „Прекуграничо натпреварување за значењето на водата“.На овој конкурс право на учество имаа сите ученици во основните и средните училишта во Општина Неготино, Република Северна Македонија и Општина Алмопиa-РепубликаГрција. Комисијата за разгледување и оценување на категорија „ЦРТЕЖИ“ и Комисијата за разгледување и оценување на категорија „ЕСЕИ“ беше составена од претставник на Адвисент ДООЕЛ Скопје, Општина Неготино, ООУ „Гоце Делчев“  и ООУ „Страшо Пинџур“, додека
комисијата за разгледуување и оценување на категоријата „ФОТОГРАФИЈА“ беше составена од претставник на Адвисент ДООЕЛ Скопје, Општина Неготино и СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино. Наградите во категориите есеи и цртежи изнесуваа 150 евра за прво, 100 за второ и 50 евра за трето место, а за категоријата фотографии 300,200 и 100 евра, со напомена дека наградите беа во опрема. Наградите ги доделија претседателот на Советот на општина Неготино Диме Витанов, проект-менаџерто Лолиѕта Ристова и директорката на Адвисент Анита Китевкса, а најуспешни по категории се:
-Цртежи:- прво место Ѓорѓи Панов ООУ Гоце Делчев, второ место Јован Трајков ООУ Гоце Делчев и трето место Лазар Бојков ООУ Страшо Пинџур
-Есеи:- прво место Мила Толова, второ место Ангела Нацева и трето место Загорка Панова, сите ученички од ООУ ГОце Делчев.
-Фотографии:- прво место Викторија Методиева, второ место Јани Иванов и трето место Благица Захарчева, сите ученички во СОУ Св.Кирил и Методиј Неготино.
Read more...
 
РЕЗУЛТАТИ ОД КОНКУРСОТ „ПРЕКУГРАНИЧНО НАТПРЕВАРУВАЊЕ ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА ВОДАТА“ PDF Print
There are no translations available.

   На ден 17 декември 2019 година во просториите на Општина Неготино се одржа работата на Комисиите за оценување и наградување на творбите пристигнати во рамките на конкурсот „ЗНАЧЕЊЕТО НА ВОДАТА“. На овој конкурс право на учество имаа сите ученици во основните и средните училишта во Општина Неготино, Република Северна Македонија и Општина Алмопиa, Република Грција,

Комисијата за разгелдување и оценување на категорија „ЦРТЕЖИ“ и Комисијата за разгелдување и оценување на категорија „ЕСЕИ“ беше составена од претставник на Адвисент ДООЕЛ Скопје, Општина Неготино, ООУ „Гоце Делчев“ -Неготино и ООУ „Страшо Пинџур“, Неготино.

Комисијата за разгелдување и оценување на категоријата „ФОТОГРАФИЈА“ беше составена од претставник на Адвисент ДООЕЛ Скопје, Општина Неготино и СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино.

Подолу е даден редоследот на наградените ученици според категорија.

НАГРАДЕНИ ВО  КАТЕГОРИЈА „ЦРТЕЖ“

ПРВО МЕСТО – Ѓорѓи Панов, VIIа одделение- ООУ „Гоце Делчев“ - Неготино
ВТОРО МЕСТО – Јован Трајков, IVб одделение -  ООУ „Гоце Делчев“ - Неготино
ТРЕТО МЕСТО – Лазар Бојков, IIа одделение - ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино

НАГРАДЕНИ ВО КАТЕГОРИЈА „ЕСЕЈ“

ПРВО МЕСТО – Мила Толова, IXa одделение - ООУ „Гоце Делчев“ - Неготино
ВТОРО МЕСТО – Ангела Нацева, IX одделение - ООУ „Гоце Делчев“ - Неготино
ТРЕТО МЕСТО – Загорка Панова, IXг одделение - ООУ „Гоце Делчев“ - Неготино

НАГРАДЕНИ ВО КАТЕГОРИЈА „ФОТОГРАФИЈА“

ПРВО МЕСТО –Викторија Методиева, I-6 клас – СОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Неготино
ВТОРО МЕСТО – Јани Иванов, I-6 клас - СОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Неготино
ТРЕТО МЕСТО – Благица Захарчева, I-6 клас –  СОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Неготино


Свеченото доделување на наградите ќе биде извршено на церемонија која ќе се организира на 20 декември 2019, во салата на советот на Општина Неготино со почеток во 13 часот.

 Results_Competition

 Резултати конкурс

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 10