Wa-mbrella
П О К А Н А З А П О Н У Д А PDF Print
There are no translations available.

Реф.1  05-603
Проект,,wa-mbrella,,

Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-603 од  13.12.2018 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од јавна  набавка од УСЛУГИ зa  експертиза и организирање на  2 инфо денови за  земјоделци,услуги  за   експертиза и организирање на  2 инфо денови за одлучувачки тела, услуги зa  експертиза и организирање на  2 инфо денови за граѓани,услуги за организирање на прекугранични натпревари за значењето  на водата за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”,.По спроведеното истражување општина Неготино достави покани до заинтересирани страни кои пројавија интерес.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018 ) .
Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 20.12.2018 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 18.01.2019 петок  до 12.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 10