Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино Print
There are no translations available.

Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино