ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4, ДЕЛ ОД УБ 4.2., ОПШТИНА НЕГОТИНО (ПОМЕЃУ УЛИЦИТЕ„МАРШАЛ ТИТО“, „ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ВЕШКАТА“, „КИРО КРСТЕВ“, „ЕДВАРД КАРДЕЉ“, „БОРИС КИДРИЧ“ И „ЈНА“), ОПШТИНА НЕГОТИНО Print
There are no translations available.

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4, ДЕЛ ОД УБ 4.2., ОПШТИНА
НЕГОТИНО (ПОМЕЃУ УЛИЦИТЕ„МАРШАЛ ТИТО“, „ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ВЕШКАТА“, „КИРО КРСТЕВ“, „ЕДВАРД КАРДЕЉ“, „БОРИС КИДРИЧ“ И „ЈНА“), ОПШТИНА
НЕГОТИНО