ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 7, ДЕЛ ОД У.Б. 7.2 КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2015-2020 КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН Печати
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 7, ДЕЛ ОД У.Б. 7.2 КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2015-2020 КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН