ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 4 (КП 10165/1) УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4 УРБАН БЛОК 4.2, ОПШТИНА НЕГОТИНО Печати
ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 4 (КП 10165/1) УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4 УРБАН БЛОК 4.2, ОПШТИНА НЕГОТИНО