Нацрт - Извештај Print
There are no translations available.

Нацрт-Извештај за за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино