ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА Print
There are no translations available.

 ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ЗА

Извештај за стратегиска оцена на Животната средина за
Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место Дуброво - Тремник, Општина Неготино