ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА Print
There are no translations available.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место
ДУБРОВО - ТРЕМНИК