ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА Печати
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место
ДУБРОВО - ТРЕМНИК