Извештај за стратегиска оцена на животната средина Печати
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
ЛУПД ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС - СЕПАРАТНА ПОСТРОЈКА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА КП БР.65,КО
КУРИЈА,
ОПШТИНА НЕГОТИНО