ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО Печати

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРИВОЛАК ,ОПШТИНА НЕГОТИНО