ОБЈАВА 01/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино Печати
Објава бр.1 Неготино за продажба на градежно земјиште