Извештај за Стратегиска оцена на животната средина Печати
ЛУПД за Изградба на стопански комплекс на КП 2479 И 2469/2 м.в Песокот КО Неготино, Општина Неготино