НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА Печати
Локална урбанистичка планска документација за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи - Г2, општина Неготино