О Д Л У К А за не спроведување на стратегиска оцена Печати

О Д Л У К А за не спроведување на стратегиска оцена

Пропратен документ на одлуката