Извештај за стратегиска оцена на животна средина за урбанистички план вон населено Печати
Извештај за стратегиска оцена на животна средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс на КП 1106/1, КП 1106/2, КП 1106/3, КП 1107, КП 4159/2, КП 1125/3, КП 1108, КП 1109/1, КП 1109/2, КП 1110, КП 1111/1, КП 1111/2, КП 1101/1 М.В Раткин Дол КО Неготино