Извештај за стратегиска оцена на животна средина за урбанистички план за село Тимјаник општина Неготино Печати
Нацрт верзија