Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина Print
There are no translations available.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на планскиот документ “Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1 (помеѓу улиците Браќа Миладинови, Ида Бенчиќ и Јован Димитров)“