П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година Печати
П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година