П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година Печати
П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година