ПОЈАСНУВАЊЕ-Clarification No.1( TD 05-219/5) Печати
23042020QUESTIONS  and ANSWERS TD  05-219-PDF