Даноци Печати

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА  НА ДАНОЦИТЕ

 

НАПЛАТА НА ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ

 

АДМИНИСТРИРАЊЕ СО КОМУНАЛНИ ТАКСИ